Az ősatyák nemzetségi táblázata Ádámtól Izsákig

1. Ádám, Séth, Énós.
2. Kénán, Mahalálél, Járed.
3. Énók, Methuséláh, Lámekh.
4. Noé, Sém, Khám és Jáfet.
5. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
6. A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.
7. Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kittim és Dodánim.
8. Khámnak fiai: Khús, Micráim, Pút és Kánaán.
9. Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
10. Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
11. Micráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
12. Pathruszimot és Kaszlukhimot, akiktől a filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
13. Kánaán pedig nemzé Cídont, az ő elsőszülöttjét és Khétet,
14. És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.
15. Kivveust, Harkeust és Szineust.
16. Arvadeust, Cemareust és Hamatheust.
17. Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úc, Húl, Gether és Mesek.
18. Arpaksád pedig nemzé Séláht, és Séláh nemzé Hébert.
19. Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld, testvérének neve pedig Joktán.
20. Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Hacarmávethet és Jerákhot,
21. Hadórámot, Úzált és Diklát,
22. És Ebált, Abimáelt és Sébát,
23. Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.
24. Sém, Arpaksád, Séláh,
25. Héber, Péleg, Réu,
26. Sérug, Nákhor, Tháré,
27. Ábrám, ez az Ábrahám.
28. Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.
29. Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsőszülöttje Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám,
30. Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma,
31. Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai.
32. Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.
33. És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.
34. Ábrahám pedig nemzé Izsákot, Izsák fiai pedig ezek: Ézsaú és Izrael.

Ézsau fiai és az edomita királyok

35. Ézsaúnak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.
36. Elifáz fiai: Témán, Omár, Cefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.
37. Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.
38. Széir fiai: Lótán és Sóbál, Cibhón, Haná, Disón, Ecer és Disán.
39. Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám, Lótánnak húga pedig Timna.
40. Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Cibhón fiai pedig: Aja és Haná.
41. Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.
42. Ecer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húc és Arán.
43. Ezek pedig a királyok, akik uralkodának Edom földjén, mielőtt az Izrael fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az ő városának neve Dinhába vala.
44. [Bela] meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Bocrából való Zerakh fia.
45. És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földjéből való Khusám.
46. Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve Hávit vala.
47. Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
48. Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
49. Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.
50. Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az ő városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának, Matrédnak volt a leánya.
51. Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,
52. Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,
53. Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibcár fejedelem,
54. Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.