A frigyládát helyére viszik

1. Csináltata pedig Dávid magának házakat az ő városában, és helyet készített az Isten ládájának, és annak sátort állított fel.
2. Akkor monda Dávid: Nem [szabad] másnak hordozni az Isten ládáját, hanem csak a lévitáknak, mert az Úr őket választotta, hogy hordozzák az Isten ládáját, és neki szolgáljanak mindörökké.
3. Összegyűjté azért Dávid Jeruzsálembe az egész Izrael népét, hogy az Úr ládáját az ő helyére vitesse, melyet számára csináltatott vala.
4. Összegyűjté Dávid az Áron fiait is és a lévitákat.
5. A Kéhát fiai között fő vala Uriel, és az ő atyjafiai százhúszan [valának].
6. A Mérári fiai között Asája volt a fő, és az ő atyjafiai kétszázhúszan [valának].
7. A Gerson fiai között Jóel volt a fő, és az ő atyjafiai százharmincan [valának].
8. Az Elisáfán fiai között Semája volt a fő, és az ő atyjafiai kétszázan [valának].
9. A Hebron fiai között Eliel volt a fő, és az ő atyjafiai nyolcvanan [valának].
10. Az Uzziel fiai között fő vala Amminádáb, és az ő atyjafiai száztizenketten.
11. Hívatá akkor Dávid Sádók és Abjátár papokat, a léviták közül pedig Urielt, Asáját, Jóelt, Sémáját, Elielt és Amminádábot.
12. És monda nekik: Ti vagytok a léviták családfői. Szenteljétek meg magatokat s a ti atyátokfiait, és vigyétek az Úrnak, Izrael Istenének ládáját [arra a helyre, amelyet] készítettem számára!
13. Minthogy kezdettől fogva nem [művelték ezt], az Úr, a mi Istenünk csapást bocsátott reánk, mert nem kerestük őt a rendtartás szerint.
14. Megszentelék azért magukat a papok és a léviták, hogy vigyék az Úrnak, Izrael Istenének ládáját.
15. És felvevék a léviták fiai az Isten ládáját úgy, amint Mózes meghagyta volt az Úrnak beszéde szerint, a rudakkal vállaikra.
16. És monda Dávid a léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak az ő atyjukfiai közül éneklőket éneklőszerszámokkal, lantokkal, citerákkal és cimbalmokkal, hogy énekeljenek felemelt szóval, nagy örömmel.
17. Választák azért a léviták Hémánt, a Jóel fiát, és az ő atyjafiai közül Aszáfot, a Berekiás fiát, és a Mérári fiai közül, akik azoknak atyjafiai valának, Etánt, a Kúsája fiát.
18. És ővelük együtt az ő atyjukfiait másodrenden, Zakariást, Bént, Jeázielt, Semirámótot, Jéhielt, Unnit, Eliábot, Benáját, Maaséját, Mattithját, Elifélet, Miknéját, Obed-Edomot és Jehielt, akik ajtónállók valának.
19. Éneklők: Hémán, Aszáf és Etán, rézcimbalmokkal, hogy zengedezzenek;
20. Zakariás, Aziel, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Maaséja és Benája lantokkal a szűzek módjára;
21. Mattithja, Eliféle, Miknéja, Obed-Edom, Jéhiel és Azaziás, hogy énekeljenek citerákkal a nyolchúrú szerint.
22. És Kénániás volt a léviták vezére az éneklésben, ő igazgatá az éneklést, mivel tudós vala.
23. Berekiás és Elkána a láda előtt való ajtónállók valának:
24. Sébániás pedig és Jósafát, Nétanéel, Amásai, Zakariás, Benája és Eliézer papok kürtölnek vala az Isten ládája előtt; Obed-Edom és Jéhija, akik kapunállók valának, a láda után [mennek vala].
25. Dávid pedig s az Izrael vénei és az ezredek vezérei, akik elmenének, hogy felvigyék az Úr szövetségének ládáját az Obed-Edom házából, nagy örömben valának.
26. Lőn pedig, mikor az Isten megsegíté a lévitákat, akik az Úr szövetségének ládáját viszik vala, áldozának hét tulokkal és hét kossal.
27. Dávid pedig bíborból csinált ruhába öltözvén, valamint a léviták mind, akik a ládát viszik vala, az éneklők is és Kénániás, aki az éneklés vezére vala, énekelének (Dávidon pedig gyolcsból csinált efód vala).
28. És az egész Izrael vivé az Úr szövetségének ládáját nagy örömmel, kürtökkel, trombitákkal, cimbalmokkal, zengedezvén lantokkal és citerákkal.
29. Mikor pedig immár az Úr szövetségének ládája a Dávid városába jutott, Mikál, a Saul leánya kitekinte az ablakon, s látván, hogy Dávid király táncol és vigad, szívében megutálá őt.