A hadsereg tizenkét rendének vezetői

1. Ezek az Izrael fiai szám szerint, családfők, ezredesek, századosok és elöljáróik azoknak, akik a király szolgálatában állottak a seregek minden dolgaiban, akik be- és kimennek hónapról hónapra az egész esztendőn át; a seregek egyenként huszonnégyezer ember[ből állának].
2. Az első csapatnak [vezére] az első hónapban Jasobeám, a Zabdiel fia vala, mely csapat huszonnégyezerből állott;
3. Ő a Péres fiai közül való volt, és vezére az első hónapra [rendelt] sereg minden elöljárójának.
4. A [második] csapatnak [vezére] a második hónapban dódai Ahohites vala és az ő csapata; és Miklót az elöljáró. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
5. A harmadik seregnek a harmadik hónapban Benája volt a [vezére], aki Jójada főpapnak volt a fia; az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
6. Ez a Benája hős volt a harminc között, sőt a harminc felett való volt. Csapatának [elöljárója] az ő fia, Ammizabád vala.
7. A negyediknek [vezére] a negyedik hónapban Asáel vala, a Joáb testvére és utána az ő fia, Zebádia. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
8. Az ötödiknek vezére az ötödik hónapban jizráhites Samhut vala. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
9. A hatodiknak [vezére] a hatodik hónapban a tékoabeli Ira volt, az Ikkés fia. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
10. A hetediknek [vezére] a hetedik hónapban a pélonbeli Héles vala, az Efraim fiai közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
11. A nyolcadiknak [vezére] a nyolcadik hónapban a husátbeli Sibbékai vala, a zárhiták közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
12. A kilencediknek [vezére] a kilencedik hónapban az anatótbeli Abiézer vala, a benjáminiták közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
13. A tizediknek [vezére] a tizedik hónapban a nétófátbeli Maharai vala, a nárhiták közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
14. A tizenegyediknek [vezére] a tizenegyedik hónapban a pirathonbeli Benája vala, az efraimiták közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.
15. A tizenkettediknek [vezére] a tizenkettedik hónapban a nétófátbeli Héldai vala, Othniel [nemzetségéből] való. Az ő csapata is huszonnégyezerből állott.

Törzsfők

16. Izrael nemzetségei között, a rúbeniták elöljárója Eliézer, a Zikri fia; a simeonitáké Sefátiás, a Maaka fia;
17. Lévinek Hasábia, a Kémuel fia; Áronnak Sádók;
18. Júdának Elihu, a Dávid atyjafiai közül; Izsakhárnak Omri, a Mikáel fia;
19. Zebulonnak Ismája, az Obádiás fia; Naftalinak Jérimót, Azriel fia;
20. Efraim fiainak Hósea, az Azáziás fia; a Manasse félnemzetségének Jóel, a Pedája fia;
21. Manasse Gileád földjén való félnemzetségének Iddó, a Zekáriás fia; Benjáminnak Jaasiel, az Abner fia;
22. Dánnak Azaréel, a Jérohám fia. Ezek valának az Izrael nemzetségeinek fejedelmei.
23. Nem számláltatá meg pedig Dávid azokat, akik húszesztendőn alól valának, mert az Úr megígérte, hogy megsokasítja Izraelt, mint az égnek csillagait.
24. Joáb, a Séruja fia megkezdé a számlálást, de véghez nem vivé, mivelhogy emiatt [Istennek] haragja támadt Izrael ellen. Ez okból a szám nem vétetett fel a Dávid király krónikájának száma közé.
25. A király kincsének [gondviselője] vala Azmávet, az Adiel fia; a mezőkön, a városokban, a falvakban, a várakban való kincseknek pedig Jonatán, az Uzziás fia volt a [gondviselője];
26. A föld művelésére rendelt mezei munkások felett volt Ezri, a Kélub fia.
27. A szőlőművesek felett volt a rámátbeli Simei, és a szőlőkben levő boros tárházak felett a sifmitbeli Zabdi;
28. Az olajfák és a mezőn való fügefák [művesei] felett a gideritbeli Baálhanán; az olajos tárházak felett Joás;
29. A Sáron [mezején] legelő barmok felett a sáronbeli Sitrai; a völgyekben [legelő] barmok felett pedig Sáfát, az Adlai fia.
30. A tevék felett az Ismáel nemzetéből való Obil; a szamarak felett a méronótbeli Jehdéja;
31. A juhok felett a hágárénus Jaziz. Mindnyájan ezek valának a Dávid király jószágainak gondviselői.
32. Jonatán, a Dávid nagybátyja főtanácsos vala, aki értelmes és írástudó ember volt. Jéhiel, a Hakhmóni fia pedig a király fiaival vala.
33. Akhitófel is a királynak tanácsosa volt. arkites Khúsai pedig a király barátja.
34. Akhitófel után volt Jójada, a Benája fia, és Abjátár; a király hadának fővezére pedig Joáb.