Júda utódai

1. Júda fiai [ezek]: Pérec, Khecrón, Kármi, Húr és Sobál.
2. Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot, Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot, ezek a sorateusok háznépei.
3. Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az ő húguknak neve Haslelponi.
4. Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsőszülöttjének, Húrnak fiai, aki Betlehem atyja vala.
5. Ashúrnak pedig, a Tékoa atyjának volt két felesége, Heléa és Naára.
6. És Naára szülé neki Ahuzámot, Héfert, Teménit és Ahastárit. Ezek a Naára fiai.
7. Heléa fiai: Séret, Jésohár, Etnán [és Kóc].
8. Kóc pedig nemzé Hánubot, Hásobébát és Ahárhel háznépét, aki Hárumnak fia vala.
9. Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb vala, és azért nevezé őt az ő anyja Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal szülém őt.
10. És Jábes az Izrael Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed énvelem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten neki, amit kért vala.
11. Kélub pedig, a Súkha testvére, nemzé Méhirt; ez az Eston atyja.
12. Eston nemzé Bét-Rafát, Paseákhot, Tehinnát, Ir-Náhás atyját. Ezek a Rékától való férfiak.
13. Kénáz fiai: Othniel és Serája; Othniel fia: Hatát.
14. Meonótai nemzé Ofrát, Serája pedig nemzé Joábot, a gé-harasimbeliek atyját, mert mesteremberek valának.
15. Káleb fiai, ki Jefunné fia vala: Iru, Ela és Naám; és Ela fiai; és Kénáz.
16. Jéhalélel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Asárel.
17. Ezra fiai: Jéter, Méred, Efer és Jálon; és szülé Mirjámot, Sammait és Isbát, Estemóa atyját.
18. Ennek felesége pedig, Jehudéja szülé Jéredet, a Gedor atyját és Hébert, a Szókó atyját, Jékuthielt, a Zánoah atyját; ezek Bithiának, a fáraó leányának fiai, akit Méred elvett vala.
19. Hódia nevű feleségének pedig fiai, ki Nahamnak, Keila atyjának nővére vala: Hagármi és a maakátbeli Estemóa.
20. Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanán és Thilon. Isi fiai: Zohét és Benzohét.
21. Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövők háznépe Bét-Asbeában;
22. És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás és Saráf, akik Moáb urai voltak, és Jásubi, Léhem. De [ezek már] régi dolgok.
23. Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban és Gederában laktak. A királlyal laktak ott, az ő dolgáért.

Simeon utódai

24. Simeon fiai: Némuel, Jámin, Járib, Zérah, Saul;
25. Kinek fia Sallum, kinek fia Mibsám, kinek fia Misma.
26. Misma fiai: Hammúel az ő fia, Zakkur az ő fia, Simi az ő fia;
27. Siminek tizenhat fia és hat leánya volt; de testvéreinek nem volt sok fia, s általában háznépük nem volt oly népes, mint Júda fiaié.
28. Lakoznak vala pedig Beersebában és Móladában és Hacar-Suálban.
29. Bilhában, Ecemben és Toládban,
30. Bétuelben, Hormában és Ciklágban,
31. Bet-Markabótban, Hacar-Szuszimban, Bet-Biriben és Saáraimban; ezek valának az ő városaik mindaddig, míg Dávid királlyá lett.
32. Faluik pedig [ezek]: Etám, Ain, Rimmon, Tóken és Asán, öt város;
33. És mindazok a falvaik, amelyek e városok körül voltak Bálig; ezek valának lakóhelyeik és nemzetségeik:
34. Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia fia.
35. És Jóel és Jéhu, a Jósibia fia, ki Serája fia, ki Asiel fia [vala];
36. És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája, Asája, Adiel, Jesiméel és Benája.
37. Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedája fia, ki Simri fia, ki Semája fia.
38. Ezek a név szerint felsoroltak voltak a főemberek nemzetségükben, akik igen elszaporodtak volt atyjuk házában,
39. Azért elindulának Gedor felé, hogy a völgy keleti részére [menjenek], és ott barmaiknak legelőt keressenek.
40. Találának is zsíros és jó legeltető helyet (az a föld pedig tágas, nyugodalmas és békességes), mert Khámból valók laktak ott azelőtt.
41. Elmenvén pedig e név szerint megnevezettek Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, lerombolták sátoraikat, és a maonitákat, akiket ott találtak, kiirtották mind e mai napig, s helyükbe letelepedének, mivel ott barmaik számára legelőhelyeket [találtak].
42. És közülük, a Simeon fiai közül, [némelyek] elmenének a Seir hegyére, úgymint ötszázan, akiknek elöljárói az Isi fiai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzriel voltak.
43. És valakik az Amálek nemzetségéből megmaradtak vala, mind levágák azokat, és ott letelepedének mind e mai napig.