Óvás testi elbizakodástól és bálványozástól

1. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3. És mindnyájan egy lelki eledelt ettek,
4. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
5. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
6. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak.
7. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
8. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezren.
9. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
10. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen őközülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által.
11. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.
12. Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
14. Azért, szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

Az úrvacsora Krisztussal való közösség

15. Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok.
16. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet meg- szegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?
17. Mert egy a kenyér: egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.
18. Tekintsétek meg a test szerint való Izraelt! Akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-e közösségben az oltárral?
19. Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?
20. Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
21. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
22. Vagy haragra ingereljük az Urat? Avagy erősebbek vagyunk-e nála?

A lelkiismeretek kímélése

23. Minden szabad nekem, de nem minden használ; minden szabad nekem, de nem minden épít.
24. Senki ne keresse, ami az övé, hanem ki-ki azt, ami a másé.
25. Mindent, amit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
26. Mert az Úré a föld, és annak teljessége.
27. Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
28. De ha valaki ezt mondja nektek: Ez bálványáldozati hús! – ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld, és annak teljessége.
29. De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?
30. Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálákat adok?
31. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek!
32. Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét,
33. Miképpen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.