Közösség Isten Fiával. Az igazi keresztény megtartja annak parancsolatait, szereti felebarátait és kerüli a világ testi kívánságait

1. Én fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek! És ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
2. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
3. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
4. Aki ezt mondja: Ismerem őt; és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.
5. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.
6. Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt!
7. Atyámfiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva; a régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva.
8. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz őbenne és tibennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik.
9. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát, az még mindig a sötétségben van.
10. Aki szereti az ő atyjafiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való.
11. Aki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.
12. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért.
13. Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok nektek, fiacskák, mert megismertétek az Atyát.
14. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.
15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak! Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból.
17. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Óvás az antikrisztusoktól és intés a Krisztusban való megmaradásra

18. Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
19. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.
20. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.
21. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság.
22. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.
23. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút! Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.
24. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.
25. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk: az örök élet.
26. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket.
27. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és [így] nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz [is] az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok őbenne.
28. És most, fiacskáim, maradjatok őbenne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor!
29. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.