Dávid elgyengülése. Adónia akar a trón örököse lenni

1. Mikor pedig megvénhedt és megöregedett Dávid király, bár leplekkel takargatták be, mégsem bírt felmelegedni.
2. És mondának neki az ő szolgái: Keressenek az én uramnak, a királynak egy szűz leányt, aki a király körül legyen, és őt ápolja, aludjék karjai között, és melegítse fel az én uramat, a királyt.
3. Keresének annak okáért egy szép leányt Izraelnek minden határiban, és találák a Súnem városából való Abiságot, akit el is hozának a királyhoz.
4. És a leány igen szép volt, és a királyt ápolta és szolgált neki. De a király nem ismeré őt.
5. Adónia pedig, Haggitnak fia, felfuvalkodék, ezt mondván: Én fogok uralkodni! És szerze magának szekereket, lovagokat és ötven előtte járó férfiakat.
6. Kit az ő atyja soha meg nem szomoríta, ezt mondván: Miért cselekszel így?! Ez is pedig igen szép férfi volt, és őt [Haggit] szülte [volt Dávidnak] Absolon után.
7. És tanácskozék Joábbal, Séruja fiával és Abjátár pappal, kik az Adónia pártján voltak.
8. De Sádók pap, meg Benája, a Jójada fia, és Nátán próféta és Sémei és Réhi és a Dávid erős vitézei nem állottak Adónia mellé.
9. Mikor pedig Adónia áldozatot mutatott be juhokból, ökrökből és egyéb kövér barmokból a Zohélet-kősziklánál, amely a Rógel forrása mellett volt, meghívá egész rokonságát, a király fiait, Júda minden férfiait, a király szolgáit,
10. De Nátán prófétát és Benáját és amaz erős vitézeket és Salamont, az ő atyjafiát nem hívá el.
11. Szóla akkor Nátán Betsabénak, a Salamon anyjának, mondván: Nem hallottad-e, hogy Adónia, a Haggit fia uralkodik, és a mi urunk, Dávid nem tud róla semmit?
12. Jövel azért, hadd adjak neked tanácsot, hogy megmentsd a te életedet, és a te fiadnak, Salamonnak életét.
13. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt neki: Uram, király, nemde nem esküdtél-e meg a te szolgálóleányodnak ilyenképpen: Salamon, a te fiad uralkodik énutánam, és ő ül az én királyi székembe? Miért uralkodik hát Adónia?
14. És íme mialatt még te ott a királlyal beszélsz, én is bemegyek utánad, és kiegészítem a te beszédeidet.
15. És beméne Betsabé a királyhoz a kamarába. És a király igen megvénhedett vala, és a Súnemből való Abiság szolgál vala a királynak.
16. És fejet hajta Betsabé, és meghajtá magát a királynak. És monda a király: Mit kívánsz?
17. Felele neki [Betsabé: Édes] uram, te megesküdtél az Úrra, a te Istenedre a te szolgálóleányodnak ilyenképpen: Salamon, a te fiad uralkodik énutánam és ő ül az én királyi székembe.
18. És íme, mégis Adónia lett királlyá, és íme, uram, király, te nem tudsz erről semmit.
19. Mert áldozott ökrökkel és nagy sok kövér barmokkal bőségesen, és vendégekké hívta a királynak minden fiait, és Abjátár papot és Joábot, a seregnek hadnagyát, csak Salamont, a te szolgádat nem hívta meg.
20. Még most te vagy, uram, a király; az egész Izrael népének szemei reád néznek, hogy megjelentsed nekik, kicsoda fog ülni az én uramnak, a királynak székében, őutána.
21. De ha az én uram, a király, az ő atyáival elaluszik, akkor én és az én fiam, Salamon leszünk bűnösök.
22. És íme, mikor még a királlyal szólana, Nátán próféta megérkezék.
23. És bejelenték a királynak, mondván: Itt van Nátán próféta. És bemenvén a király eleibe, meghajtá magát a király előtt, arccal a földre leborulván.
24. És monda Nátán: Uram, király, te mondottad-e: Adónia legyen énutánam a király, és ő üljön az én királyi székembe?
25. Mert ma aláment, és áldozott ökrökkel és kövér barmokkal bőségesen, és vendégekké hívta a királynak minden fiait, és a seregnek hadnagyait, és Abjátár papot, és íme, ők esznek és isznak őelőtte, és [immár] azt kiáltották: Éljen Adónia király!
26. Engem pedig, aki a te szolgád vagyok, és Sádók papot és Benáját, a Jójada fiát és Salamont, a te szolgádat nem hívta meg.
27. Avagy az én uramtól, a királytól lett-e ez a dolog, hogy nem adtad tudtára a te szolgádnak, kicsoda fogna ülni az én uramnak, a királynak székében [az ő holta] után?
28. És felelvén Dávid király, monda: Hívjátok hozzám Betsabét, aki beméne a király eleibe, és megálla a király előtt.
29. És megesküvék a király, mondván: Él az Úr, aki megszabadította az én lelkemet minden nyomorúságból,
30. Hogy amiképpen megesküdtem neked az Úrra, Izrael Istenére, ezt mondván: A te fiad, Salamon uralkodik énutánam és ő ül az én királyi székembe énhelyettem: ezt ma így meg is teszem.
31. És fejet hajta Betsabé, arccal a földre [leborulván], és magát meghajtván a király előtt, monda: Éljen az én uram, Dávid király, mindörökké!

Salamon királlyá kenetik

32. Azután monda Dávid király: Hívjátok hozzám Sádók papot és Nátán prófétát és Benáját, Jójadának fiát! És ezek bemenének a király eleibe.
33. És monda nekik a király: Vegyétek mellétek a ti uratoknak szolgáit, és ültessétek Salamont, az én fiamat az én öszvéremre, és vigyétek alá őt Gihonba;
34. És kenje őt ott Sádók pap és Nátán próféta Izraelnek királyává, és fújjátok meg a harsonákat, és kiáltsátok: Éljen Salamon király!
35. És jöjjetek fel [onnét] őutána; és eljövén, üljön az én királyi székembe, és ő uralkodjék énhelyettem; mert [immár] meghagytam neki, hogy ő legyen fejedelme mind Izraelnek, mind Júdának.
36. Felele akkor Benája, a Jójada fia a királynak, és monda: Ámen! Így szóljon az Úr, az én uramnak, a királynak Istene [is].
37. Amiképpen vele volt az Úr az én urammal, a királlyal: azonképpen legyen vele Salamonnal is, és magasztalja feljebb az ő királyi székét az én uramnak, Dávid királynak királyi székénél.
38. Aláméne azért Sádók pap és Nátán próféta és Benája, a Jójada fia, a kereteusok is és a peleteusok, és felülteték Salamont a Dávid király öszvérére, és alávivék őt Gihonba.
39. És vevé Sádók pap az olajos szarut az Úr sátorából, és megkené Salamont, azután kürtölének, és az egész nép ezt kiáltá: Éljen Salamon király!
40. És felvonult utána az egész nép, és a nép sípolt és felette ujjongott úgy, hogy a föld is megrepedne kiáltásuk zajától.
41. És Adónia is meghallotta és vendégei is mind, akik nála valának, miután a lakomát már elvégezték, és meghallá Joáb is a kürtölés szavát, és monda: Miért e zaj [és] mozgás a városban?
42. És amikor ő még szólana, íme megérkezett Jonatán, az Abjátár pap fia. És monda Adónia: Jöjj be, mert megbízható férfiú vagy, és jó hírt mondasz.
43. Jonatán pedig felelvén, monda Adóniának: Igen, a mi urunk, Dávid király, Salamont tette királlyá.
44. És elküldötte ővele Sádók papot a király, és Nátán prófétát, és Benáját, a Jójada fiát, a kereteusokat is és peleteusokat, és őt a király öszvérére ülteték,
45. És Sádók pap Nátán prófétával együtt királlyá kente fel őt Gihonnál, és onnét vonulnak fel örömmel, ettől zendült meg a város. Ez az a zaj, amelyet hallottatok.
46. És [immár] be is ült Salamon az országnak királyi székébe,
47. És a király szolgái is bemenének, hogy áldják a mi urunkat, Dávid királyt, mondván: Tegye az Isten a Salamon nevét híresebbé a te nevednél, és magasztalja feljebb az ő székét a te székednél. És meghajtá magát a király az ő ágyán.
48. És ekképpen is szóla a király: Áldott az Úr, Izrael Istene, aki adott e mai napon olyat, aki szemeim láttára [helyettem] üljön az én királyi székemben.
49. Akkor megrettenének, és felkelének mindnyájan a hivatalosok, akik Adóniával valának, és ki-ki mind dolgára méne.
50. De Adónia félt Salamontól, és felkészülve elfutott, és megragadta az oltárnak szarvait.
51. Hírül adák pedig Salamonnak ilyen szókkal: Íme, Adónia Salamon királytól való féltében megfogá az oltárnak szarvait, ezt mondván: Esküdjék meg ma nekem Salamon király, hogy meg nem öli az ő szolgáját fegyverrel,
52. És monda Salamon: Ha jámbor lészen, [egy] hajszál fejéről le nem esik a földre, de ha gonoszság találtatik őbenne, meg kell halnia.
53. Elkülde azért Salamon király, és elhozák őt az oltártól, és eljövén meghajtá magát Salamon király előtt, és monda Salamon király: Menj el a te házadhoz.