Abija

1. Jeroboám királynak, a Nébát fiának tizennyolcadik esztendejében Abija lett a király Júdában.
2. És három esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Maaka, az Abisálom leánya.
3. És járt az ő atyjának minden bűneiben, amelyeket őelőtte cselekedett, és nem volt az ő szíve [olyan] tökéletes az ő Urához, Istenéhez, mint Dávidnak, az ő atyjának szíve.
4. De mindazáltal Dávidért adott neki az Úr, az ő Istene szövétneket Jeruzsálemben: felmagasztalván az ő fiát őutána és Jeruzsálemet megerősítvén;
5. Mert Dávid azt cselekedte, ami kedves volt az Úr szemei előtt, és el nem távozott azoktól, amelyeket parancsolt neki az ő életének minden idejében, kivéve a hitteus Uriás dolgát.
6. És hadakozás volt Roboám és Jeroboám között mind éltig.
7. Abija egyéb dolgai és minden cselekedetei pedig vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika-könyvében? És hadakozás volt Abija és Jeroboám között.
8. És elaluvék Abija az ő atyáival, és eltemeték őt a Dávid városában; és uralkodék helyette Asa, az ő fia.

Asa

9. Jeroboámnak, az Izrael királyának a huszadik esztendejében Asa lett a király Júdában,
10. És uralkodék negyvenegy esztendeig Jeruzsálemben; és az ő anyjának Maaka vala neve, az Abisálom leánya.
11. És Asa azt cselekedé, ami kedves volt az Úr szemei előtt, mint Dávid, az ő atyja.
12. Mert kiveszté a férfiúparáznákat az országból, és lerontá mind a bálványokat, amelyeket csináltak volt az ő atyái.
13. És Maakát az ő anyját is megfosztá a királynéságtól, mivelhogy egy iszonyú bálványt csináltatott a berekben; és elrontá Asa az ő bálványát, és megégeté azt a Kidron pataknál.
14. De ha a magaslatokat nem rontották is le, mégis Asának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjaiban.
15. És bevitte az Úrnak házába az ezüstöt és az aranyat, és az edényeket, amelyeket az ő atyja és ő maga arra szenteltek volt.
16. És hadakozás volt Asa és Baása, az Izrael királya között mind éltig.
17. Mert feljöve Baása, az Izrael királya Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy [senkit] ki és be ne bocsásson Asához, a Júda királyához.
18. És vévén Asa mind az ezüstöt és aranyat, amely megmaradott volt mind az Úr, mind a király házának kincseiből; adá azt az ő szolgáinak kezébe, és elküldé azt Asa király Benhadádnak, Tabrimmon fiának, aki Hécion fia volt, Szíria királyának, aki Damaszkuszban lakott, ezt üzenvén [neki]:
19. Szövetség van köztem és teközötted, az én atyám és a te atyád között. Íme, ajándékot küldök neked, ezüstöt és aranyat, bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az Izrael királyával, hogy távozzék el tőlem.
20. És Benhadád engedelmeskedett Asa királynak és elküldé az ő seregeinek vezéreit az Izrael városai ellen; és bevevé Hijont és Dánt, és Abel Bet-Maakát, és az egész Kinneróthot a Naftali egész földjével.
21. Mikor pedig Baása ezt meghallotta, abbahagyta Ráma építését, és lakék Tirsában.
22. Akkor Asa király egybegyűjté az egész Júdát, senkit ki nem hagyván, és elhordák Rámának mind köveit, mind fáját, amelyekkel Baása épített volt, és építé azokból Asa király Gébát, a Benjámin nemzetségében, és Mispát.
23. Asának minden egyéb dolgai pedig, és egész uralkodása, és valamit cselekedett, és a városok, amelyeket épített, vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika-könyvében? Kivéve azt, hogy vénségében megbetegedett a lábaira.
24. És elaluvék Asa az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival Dávidnak, az ő atyjának városában. És Jósafát, az ő fia uralkodék helyette.

Izráel országa. Nádáb, Baása

25. Izraelben pedig Nádáb, a Jeroboám fia lett a király, Asának, a júdabeli királynak második esztendejében; és két esztendeig uralkodék Izraelen;
26. És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, és jára az ő atyjának útján és annak vétkében, amellyel bűnbe ejtette volt az Izraelt.
27. De Baása, az Ahija fia, az Issakhár nemzetségéből, pártot ütött ellene, és megveré őt Baása Gibbetonnál a filiszteusok [városá]nál; mert Nádáb és az egész Izrael Gibbetonnál táboroztak.
28. És megölé őt Baása, Asának, a júdabeli királynak harmadik esztendejében, és uralkodék helyette.
29. És lőn, mikor uralkodni kezdett, levágá Jeroboámnak egész háznépét; egy lelket sem hagyott Jeroboám háznépéből, mígnem mind elveszté őket az Úrnak beszéde szerint, amelyet megmondott volt az ő szolgája, a silóbeli Ahija által,
30. A Jeroboám vétkeiért, amelyekkel vétkezék, és az Izraelt is vétekbe ejté; és a bosszantásért, amellyel felbosszantotta az Urat, Izrael Istenét.
31. Nádáb egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei vajon nincsenek-e megírva az Izrael királyainak krónika-könyvében?
32. És hadakozás volt Asa és Baása, az Izrael királya között mind éltig.
33. Asának, a júdabeli királynak harmadik esztendejében lett Baása, az Ahija fia királlyá az egész Izraelen Tirsában, huszonnégy esztendeig.
34. És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, és jára a Jeroboám útján, és az ő vétkében, amellyel bűnbe ejtette az Izraelt.