Baása halála

1. Lőn azonban az Úrnak beszéde Jéhuhoz, a Hanáni fiához Baása ellen, mondván:
2. Mivelhogy téged felemeltelek a porból, és fejedelemmé tettelek téged az én népemen, az Izraelen, te pedig a Jeroboám útján jársz, és bűnbe ejted az én népemet, az Izraelt, hogy engem haragra indítsanak az ő vétkeikkel:
3. Íme, én elvetem Baása maradékait és az ő háza maradékait, és olyanná teszem a te házadat, mint Jeroboámnak, a Nébát fiának házát.
4. Aki Baása maradékai közül a városban hal meg, azt az ebek eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg.
5. Baása több dolgai pedig, és amit cselekedett, és az ő uralkodása vajon nincsenek-e megírva az Izrael királyainak krónika-könyvében?
6. És elaluvék Baása az ő atyáival, és eltemetteték Tirsában, és az ő fia, Ela uralkodék őutána.
7. És nemcsak azért lőn az Úrnak beszéde Jéhu próféta, a Hanáni fia által Baása és az ő háza ellen és minden ő gonoszsága ellen, amelyet cselekedett volt az Úr szemei előtt, őt haragra indítván az ő kezeinek cselekedetei által, hogy olyan lesz, mint a Jeroboám háza, hanem azért is, mert azt megölte.

Ela és Zimri királyok

8. És Asának, a Júda királyának huszonhatodik esztendejében lett királlyá Ela, a Baása fia az Izraelen Tirsában, két esztendeig.
9. Azonban az ő szolgája, Zimri, a szekerek fél részének feje, pártot ütött ellene. És Ela Tirsában volt, és az ital miatt igen megrészegedett az Arsa házában, aki az ő házának Tirsában gondviselője volt;
10. És eljövén Zimri, megveré és megölé őt, Asának, a júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében, és ő uralkodék helyette.
11. Mikor pedig királlyá lett és trónját elfoglalta, kiirtá Baása egész házát minden rokonságával és barátaival együtt, és nem hagyott belőle még csak egy ebet sem.
12. Így veszté ki Zimri a Baása egész házát az Úrnak beszéde szerint, amelyet Baása ellen szólott Jéhu próféta által:
13. Baása minden vétkeiért, és Elának, az ő fiának vétkeiért, akik vétkeztek és vétekbe ejtették az Izraelt, haragra indítván az Urat, Izraelnek Istenét az ő bálványozásukkal.
14. Elának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei vajon nincsenek-e megírva az Izrael királyainak krónika-könyvében?
15. Asának, a júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében uralkodék Zimri hét napig Tirsában; a nép pedig Gibbeton előtt táborozott, amely a filiszteusoké.
16. Mikor pedig hallotta a nép a táborban beszélni, hogy pártot ütött Zimri és a királyt meg is ölte: az egész Izrael azon a napon Omrit, az Izrael seregeinek fővezérét választá királlyá a táborban.
17. És felvonult Omri és az egész Izrael ővele Gibbetonból, és megszállák Tirsát.
18. De Zimri, amikor látta, hogy a várost bevették, bemenvén a királyi ház palotájába, tűzzel magára gyújtá a királyi házat, és meghala.
19. Az ő bűneiért, amelyekkel vétkezék, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt, járván a Jeroboám útjában és az ő bűnében, amelyet cselekedett volt, vétekbe ejtvén az Izraelt.
20. Zimrinek egyéb dolgai pedig és az ő pártütése, amelyet cselekedett, vajon nincsenek-e megírva az izraelbeli királyok krónika-könyvében?
21. Akkor kétfelé hasonlék az Izrael népe: a nép egyik része Tibnit, a Ginát fiát követte, és azt tette királlyá, a másik része pedig Omrihoz ragaszkodott.
22. De a népnek az a része, amely Omrihoz ragaszkodott, erősebb volt, mint az a nép, amely Tibnit, a Ginát fiát követte, és meghalván Tibni, uralkodék Omri.

Omri és Akháb királyok. Samaria és Jerikó felépítése

23. Asának, a júdabeli királynak harmincegyedik esztendejében uralkodék Omri Izraelben tizenkét esztendeig; Tirsában uralkodék hat esztendeig.
24. És megvevé áron a Szamaria hegyét Sémertől két talentum ezüstön, és építe a hegyre, és nevezé a várost, amelyet építe, Sémernek, a hegy urának nevéről Szamariának.
25. És gonoszul cselekedék Omri az Úr szemei előtt, és gonoszságával meghaladá mind az őelőtte valókat.
26. És jára Jeroboámnak, a Nébát fiának minden útján és az ő bűnében, amellyel vétekbe ejté az Izraelt, haragra indítván az Urat, Izrael Istenét az ő bálványozásai által.
27. Omrinak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő erőssége, amellyel cselekedett, vajon nincsenek-e megírva az izraelbeli királyok krónika-könyvében?
28. És elaluvék Omri az ő atyáival, és eltemetteték Szamariában, és uralkodék őutána az ő fia, Akháb.
29. Akháb pedig, az Omri fia uralkodni kezde Izraelen, Asának, a júdabeli királynak harmincnyolcadik esztendejében; és uralkodék Akháb, az Omri fia Izraelen Szamariában huszonkét esztendeig.
30. És gonoszabbul cselekedék Akháb, az Omri fia az Úr szemei előtt mindazoknál, akik őelőtte voltak.
31. Mert nem elégedék meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne és feleségül vevé magának Jézabelt, Ethbaálnak, a szidonbeli királynak leányát, és elmenvén, a Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak.
32. És oltárt emele a Baálnak a Baál házában, amelyet Szamariában épített.
33. És csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indítá Akháb az Urat, Izrael Istenét, mint az Izrael valamennyi királya, akik őelőtte voltak.
34. Ennek idejében építé meg a bételbeli Hiel Jerikót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak [élete] árán veté meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak [élete] árán állítá fel annak kapuit az Úr beszéde szerint, amelyet szólott volt Józsué, a Nún fia által.