Illés és Abdiás

1. És lőn sok idő múltán, a harmadik esztendőben, az Úrnak beszéde Illéshez, mondván: Menj el, mutasd meg magadat Akhábnak, és esőt adok a föld színére.
2. És elméne Illés, hogy megmutassa magát Akhábnak. Nagy éhség volt pedig Szamariában.
3. És Akháb hívatá Abdiást, aki az ő házának gondviselője volt. (Abdiás pedig felette igen féli vala az Urat;
4. Mert mikor Jézabel megölette az Úr prófétáit, Abdiás száz prófétát vett [oltalmába], és rejtett el ötvenenként [egy-egy] barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel.)
5. És monda Akháb Abdiásnak: Menj el az országba szerén-szerte a vizek forrásaihoz és a patakokhoz, hogyha valami füvet találhatnánk, hogy a lovakat és öszvéreket megtarthatnánk életben, és ne hagynánk a barmokat mindenestől elpusztulni.
6. Eloszták azért maguk közt a földet, amelyen ki-ki elmenjen. Akháb egyedül ment az egyik úton, és Abdiás [is] egyedül ment a másik úton.
7. És mikor Abdiás az úton ment, íme Illés előtalálá őt, és mikor felismerte őt, arcra borula és monda: Nem te vagy-e az, uram, Illés?
8. Felele neki: Én vagyok. Menj el, mondd meg a te uradnak: Íme, itt van Illés.
9. Ő pedig monda: Mit vétettem ellened, hogy a te szolgádat Akháb kezébe akarod adni, hogy megöljön engem?
10. Él az Úr, a te Istened: nincs sem nemzetség, sem ország, ahova el nem küldött volna az én uram, hogy megkeressen téged. És ha azt mondották: Nincs itt! Az országot és a népet megesküdtette, hogy téged csakugyan nem találtak meg.
11. És most te azt mondod: Menj el, mondd meg a te uradnak: Íme, itt van Illés.
12. Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak Lelke, amelyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam Akhábnak, és ha ő téged nem talál meg, engem öl meg; pedig a te szolgád féli az Urat gyermekségétől fogva.
13. Nem mondották-e meg az én uramnak, mit cselekedtem, mikor Jézabel megölette az Úr prófétáit, hogy hogyan rejtettem el az Úr prófétái közül száz férfiút ötvenenként egy-egy barlangba és tápláltam őket kenyérrel és vízzel?
14. És te mégis azt mondod: Menj el, és mondd meg a te uradnak: Íme, itt van Illés; hogy megöljön engemet.
15. És felele Illés: Él a Seregeknek Ura, aki előtt állok: e mai napon megmutatom magamat neki.
16. Elméne azért Abdiás Akháb eleibe, és megjelenté ezt neki, és eleibe méne Akháb Illésnek.
17. És mikor meglátta Akháb Illést, monda Akháb neki: Te vagy-e az Izrael megháborítója?
18. Ő pedig monda: Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok.
19. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel-hegyre, és a Baál négyszázötven prófétáját, és az Aserának négyszáz prófétáját, akik a Jézabel asztaláról élnek.
20. És elkülde Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjté a prófétákat a Kármel-hegyre.

Istenítélet a Kármelen

21. És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt neki a nép csak egy szót sem.
22. Akkor monda Illés a népnek: Én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái közül, míg a Baál prófétái négyszázötvenen vannak;
23. Adjatok azért nekünk két tulkot, és [ők] válasszák maguknak az egyik tulkot, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alája; én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája.
24. Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét; és amely isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság, monda: Jó lesz!
25. És monda Illés a Baál prófétáinak: Válasszátok el magatoknak az egyik tulkot, és készítsétek el ti először, mert ti többen [vagytok], és hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, de tüzet ne tegyetek alája.
26. És vevék a tulkot, amelyet nekik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívák a Baálnak nevét reggeltől fogva délig, mondván: Baál! Hallgass meg minket! De nem jött szó, sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek.
27. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni Illés, azt mondván: Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik és felserken.
28. És [elkezdtek] hangosan kiabálni, és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magukat, míg csak ki nem csordult a vérük.
29. Mikor pedig a dél elmúlt, prófétálni [kezdtek] egész az esteli áldozatig; de akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgattatás.
30. Akkor monda Illés az egész sokaságnak: Jöjjetek énhozzám! És hozzá méne az egész sokaság, és megépíté az Úr oltárát, amely leromboltatott volt.
31. És vőn Illés tizenkét követ a Jákób fiai nemzetségeinek száma szerint, akiknek az Isten azt mondotta volt: Izrael legyen a te neved;
32. És oltárt építe a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetni való mag férne.
33. És odakészíté a fát, és felvagdalá a tulkot, és felraká azt a fára,
34. És monda: Töltsetek meg négy vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára. Monda ismét: Tegyétek ezt még egyszer! És másodszor is azt tevék. Monda mégis: Harmadszor is tegyétek meg! És harmadszor is azt művelék,
35. Úgyhogy a víz lecsurgott az oltárról, és még az árok is tele lett vízzel.
36. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és monda: Oh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem.
37. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket.
38. Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészté az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt.
39. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!
40. És monda Illés nekik: Fogjátok meg a Baál prófétáit, senki el ne szaladjon közülük! És megfogák őket, és alávivé őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket.
41. Akkor monda Illés Akhábnak: Eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása [hallszik].
42. És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármel-hegy tetejére, és leborula a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevé;
43. És monda az ő szolgájának: Menj fel, és nézz a tenger felé! És felment, és [arrafelé] nézett, és monda: Nincsen semmi. És monda [Illés]: Menj vissza hétszer!
44. És lőn hetedúttal, monda [a szolga]: Íme, egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből. Akkor monda: Menj fel, mondd meg Akhábnak: Fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső.
45. És lőn azonközben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült, és elment Jezréelbe.
46. És lőn az Úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, [még] Akháb előtt futott el Jezréel felé.