Salamon tisztviselői

1. És lőn Salamon király az egész Izrael felett királlyá.
2. Ezek [valának] pedig az ő főemberei: Azária, Sádók papnak fia.
3. Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró vala.
4. És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár papok.
5. És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók elöljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja.
6. És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó.
7. Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izraelen, akik ellátták a királyt és az ő háznépét: esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie.
8. És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén.
9. Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Bét-Semesben és Elonban és Bét-Hanánban.
10. Hésednek fia Arúbotban, őhozzá tartozott Szókó és Héfer egész földje.
11. Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon leánya, Táfát vala neki felesége.
12. Bahana, az Ahilud fia [bírja vala] Taanákot és Megiddót és egész Bét-Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Bét-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl.
13. Gébernek fia, Rámót Gileádban: övé valának Jáirnak, a Manasse fiának falui, melyek Gileádban [valának]; az övé volt az Argób tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város kőfallal és érczárakkal [megerősítve].
14. Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban.
15. Ahimaás Naftaliban; a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is.
16. Bahana, Khúsai fia, Áserben és Alóthban.
17. Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban.
18. Simei, Éla fia, Benjáminban.
19. Géber, Uri fia, a Gileád földjében, Sihonnak, az Emoreus királyának földjében, és Ógnak, a básánbeli királynak [földjében]; és [ez] egy tiszttartó [bírja vala] azt a földet.
20. És Júda és Izrael megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak.

Salamon hatalma

21. Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a filiszteusok földjéig és Egyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében.
22. És Salamon eledele naponként [ez] vala: harminc véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt;
23. Tíz hizlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalyokon és hizlalt madarakon kívül.
24. Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvízen túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, akik a folyóvízen túl valának; és békessége volt neki minden alattvalóitól körös-körül.
25. És lakozék Júda és Izrael bátorsággal, ki-ki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében.
26. És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja.
27. És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik a Salamon király asztalánál valának, ki-ki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül.
28. Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, ahol a [király] volt, ki-ki az ő rendelete szerint.

Salamon bölcsesége

29. És az Isten adott bölcsességet Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.
30. Úgyhogy a Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége, és Egyiptomnak egész bölcsessége.
31. Sőt, bölcsebb volt minden embereknél, [még] az ezrahita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál, és híre-neve vala minden nemzetségek között körös-körül.
32. És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek [száma] ezer és öt volt.
33. Szólott a fákról is, a Libanon cédrusfájától az izsópig, amely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is.
34. És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét; a földnek minden királyaitól, akik hallották vala az ő bölcsességét.