A templom építése

1. És megépítteték az Úrnak háza az Izrael fiainak Egyiptom földjéből való kijövetele után a négyszáznyolcvanadik esztendőben, Salamon Izrael felett való uralkodásának negyedik esztendejében, a zif hónapban, mely a második hónap.
2. És a ház, amelyet Salamon király az Úrnak építe, hatvan sing hosszú, húsz sing széles és harminc sing magas volt.
3. És egy tornác vala a ház temploma előtt, amelynek a hossza húsz sing volt, a háznak szélessége szerint; a szélessége pedig tíz sing volt a ház hosszában.
4. És építe a házon ablakokat is lezárt rostélyzattal.
5. És építe a ház falaira emeleteket körös-körül, a ház falai körül a szenthelyen és a szentek szentjén, és készíte mellékhelyiségeket körül.
6. Az alsó emelet [belső] szélessége öt sing, a középső szélessége hat sing és a harmadik szélessége hét sing volt, és bemélyedéseket építe a ház körül kívülről, hogy az [emeletek gerendái] ne nyúljanak be a ház falaiba.
7. Mikor pedig a ház építteték, a kőbányának egészen kifaragott köveiből építtetett úgy, hogy sem kalapácsnak, sem fejszének, sem valami egyéb vasszerszámnak pengése nem hallattatott a háznak felépítésénél.
8. [Az alsó emelet] középső mellékhelyiségéhez egy ajtó vezetett a ház jobb oldalán, és egy csigagrádics vitt fel a [középső] emeletbe, és a középsőből a harmadikba.
9. Megépíté ekként azt a házat és elvégezé, és befedé a házat gerendákkal és cédrusfa deszkákkal.
10. És megépíté az emeleteket az egész ház körül, amelyeknek magasságuk öt-[öt] sing volt, és a házhoz cédrusfa gerendákkal ragasztattak.
11. És lőn az Úrnak beszéde Salamonhoz, ezt mondván:
12. Ez ama ház, amelyet te építesz: Ha az én rendeléseimben jársz, és az én ítéleteim szerint cselekszel, és megtartod minden én parancsolataimat, azokban járván: [Én is] bizonyára megerősítem veled az én beszédemet, amelyet szólottam Dávidnak, a te atyádnak;
13. És az Izrael fiai között lakozom, és nem hagyom el az én népemet, az Izraelt.
14. Megépíté azért Salamon azt a házat, és elvégezé azt.
15. És megbélelé a ház falait belül cédrusfával, a ház padlózatától egészen a padlásig beborítá belül fával; a ház padlózatát pedig beborítá fenyődeszkákkal.
16. És építe a ház hátulján egy húsz sing hosszú cédrusfa falat a padlózattól egész a padlásig, és építé azt [a ház] hátulsó részének: szentek szentjének.
17. Az előtte való szenthely hossza negyven sing volt.
18. Belülről az egész ház merő cédrus volt, kivésett sártökökkel és kinyílt virágbimbókkal úgy, hogy semmi kő ki nem látszott.
19. És a szentek szentjét építé a ház belső részében, hogy abba helyeztesse az Úr szövetségének ládáját.
20. A szentek szentje belső részének a hossza vala húsz sing, a szélessége is húsz sing, a magassága is húsz sing, és beborítá azt finom arannyal; az oltárt is beborítá cédrusdeszkákkal.
21. És Salamon beborította a házat belül finom arannyal, és aranyláncot vont a belső rész előtt, amelyet szintén bevont arannyal.
22. Úgy, hogy az egész ház be volt vonva merő arannyal, sőt az oltárt is, amely a szentek szentje előtt volt, egészen beborítá arannyal.
23. És csinált a szentek szentjébe két tíz sing magas kerubot olajfából.
24. És öt sing volt az egyik kerub szárnya, és öt sing a másik kerub szárnya is úgy, hogy az egyik szárnya végétől a [másik] szárnya végéig tíz sing vala.
25. A másik kerub is tíz sing volt, és mind a két kerubnak mind a mértéke, mind a faragása egy vala;
26. Úgy, hogy az egyik kerub magassága tíz sing, és ugyanannyi a másik kerubé is.
27. És helyezteté a kerubokat a ház belsejébe, és amint a kerubok kiterjeszték szárnyukat, az egyiknek szárnya a [ház] egyik falát, a másik kerub szárnya pedig a másik falát érte, de a ház közepén összeért egyik szárny a másikkal.
28. És beborítá a kerubokat arannyal.
29. És a ház összes falain körös-körül kívül és belül kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat metszetett ki.
30. És beborítá még a ház padlóját is arannyal kívül és belül.
31. És a szentek szentjének bemenetelén csinála ajtót olajfából, az ajtófélfák kiszögellése egy ötödrész volt;
32. És két ajtószárnyat olajfából, és metszete reájuk kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat, és beborítá azokat arannyal; a kerubokat is és a pálmafákat is megaranyoztatá.
33. Ekképpen csinált a templom szenthelyénél is négyszegletű ajtófélfákat olajfából.
34. És csinált két ajtót ciprusfából, és az egyik ajtón is két forgó ajtószárny volt, a másik ajtón is két forgó ajtószárny.
35. És metszete [azokra] kerubokat és pálmafákat és kinyílt virágokat, és beborítá arannyal, ráalkalmaztatva azt a metszésre.
36. Azután felépíté a belső pitvart három rend faragott kőből és egy rend cédrusgerendából.
37. Az ő uralkodásának negyedik esztendejében fundáltaték az Úrnak háza zif hónapban.
38. És a tizenegyedik esztendőben, búl havában (mely a nyolcadik hónap) végezteték el a ház minden dolga és rendje szerint. És így építé azt hét esztendeig.