Isten szava Salamonhoz

1. És lőn, mikor elvégezte Salamon az Úr házának és a király házának építését, és mindent, amit kívánt és amit akart építeni Salamon:
2. Megjelenék az Úr Salamonnak másodszor is, amiként megjelent volt neki Gibeonban.
3. És monda neki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e házat, amelyet építettél, abba helyeztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor.
4. És ha te előttem járándasz, amint járt Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, amint neked megparancsoltam, az én rendeléseimet és végzéseimet megtartándod;
5. Megerősítem a te birodalmadnak trónját az Izraelen mindörökké, amint megígértem volt Dávidnak a te atyádnak, mondván: Nem fogy el a te [nemzetségedből való] férfiú az Izrael királyi székéből.
6. De hogyha elszakadtok ti és a ti fiaitok éntőlem, és meg nem őrizénditek az én parancsolataimat és végzéseimet, melyeket előtökbe adtam; hanem elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt:
7. Kigyomlálom az Izraelt e föld színéről, amelyet nekik adtam; e házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izrael példabeszédül és meséül lészen minden nép előtt.
8. És bár e ház felséges, mégis akik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják: Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal?
9. És azt felelik: Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki az ő atyáikat kihozta volt Egyiptom földjéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgáltak: ezért bocsátá őreájuk az Úr mind ezt a nyomorúságot.

Erős városok, hajózás

10. És lőn a húsz esztendő végén, amialatt Salamon a két házat, az Úr házát és a király házát megépíté,
11. Amelyekhez Hírám, Tírusz királya adott volt ajándékba Salamonnak cédrusfákat, fenyőfákat, aranyat egész kívánsága szerint: ada Salamon király Hírámnak húsz várost Galileának földjén.
12. És kiméne Hírám Tíruszból, hogy megnézze azokat a városokat, amelyeket Salamon neki ada, de nem tetszettek azok neki.
13. És monda: Miféle városok ezek, atyámfia, amelyeket nekem adtál? És Kábul földnek nevezé azokat mind e mai napig.
14. Küldött vala pedig Hírám a királynak százhúsz talentum aranyat.
15. És ez az összege annak az adónak is, amelyet kivetett volt Salamon király, hogy megépíthesse az Úr házát, és a maga házát, és Millót, és Jeruzsálem kőfalait, és Khácort, Megiddót és Gézert.
16. Mert a fáraó, Egyiptom királya, feljött volt, és meghódítá Gézert, és felégette tűzzel, és a kananeusokat, akik a városban laktak, megölte, és adá azt ajándékba az ő leányának, a Salamon feleségének.
17. És megépíté Salamon Gézert és az alsó Betoront;
18. Bahalátot és Thadmort a pusztában, azon a földön;
19. És a tárházak minden városait, amelyek a Salamonéi valának, a szekerek városait, és a lovagok városait, és mindeneket, amelyeknek építéséhez Salamonnak kedve volt Jeruzsálemben és a Libanonon, és az ő birodalmának egész földjén.
20. És mindazt a népet, amely megmaradott volt az emoreusoktól, hitteusoktól, perizeusoktól, hivveusoktól, jebuzeusoktól, akik nem valának az Izrael fiai közül.
21. Azoknak fiait, akik őutánuk azon a földön maradtak volt, akiket az izraeliták ki nem irthattak, Salamon jobbágyokká tette mind e mai napig.
22. De az Izrael fiai közül senkit nem vetett Salamon szolgálat alá, hanem ezek hadakozó férfiak voltak és ő szolgái és főemberei és hadnagyai és az ő szekereinek és lovagjainak fejei.
23. És a hivatalnokoknak, akik Salamon munkáinak élén állottak, száma ötszázötven volt, akik igazgatták a népet, amely dolgozott a munkán.
24. És a fáraó leánya felméne a Dávid városából a maga házába, amelyet [Salamon] épített neki. Akkor építé meg Millót is.
25. És áldozék Salamon minden esztendőben háromszor égő és hálaáldozatot azon az oltáron, amelyet épített vala az Úrnak, és áldozik vala jó illattal azon, amely az Úr előtt vala. És elvégezé a házat.
26. És hajókat is csináltata Salamon király Esiongáberben, amely Elót mellett van a Vörös-tenger partján, az Edom földjén.
27. És elküldé Hírám az ő szolgáit a hajókon, akik jó hajósok és a tengeren jártasak [valának], a Salamon szolgáival.
28. És egész Ofirig menének, és hozának onnét négyszázhúsz talentum aranyat, és vivék azt Salamon királyhoz.