Anna imája és meghallgattatása

1. Volt egy ember Ramataim-Cofim-ból, az Efraim hegységéről való, és az ő neve Elkána vala, Jerohámnak fia, ki Elihu fia, ki Tohu fia, ki Sof fia volt; efraimita vala.
2. És két felesége volt neki, az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei valának, de Annának nem valának gyermekei.
3. És ez az ember felmegy vala esztendőnként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a Seregek Urának Silóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás valának az Úrnak papjai.
4. És azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott, Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és leányának [áldozati] részt ad vala.
5. Annának pedig kétakkora részt ad vala, mivel Annát [igen] szerette, de az Úr bezárá az ő méhét.
6. Igen bosszantja vala pedig [Annát] vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárá az ő méhét.
7. És így történt ez esztendőről esztendőre; valahányszor felment az Úrnak házába, ekképpen bosszantá őt, ő pedig sír vala, és semmit sem evék.
8. És monda neki Elkána, az ő férje: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mi felett bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek-e én neked tíz fiúnál?
9. És felkele Anna, minekutána evének Silóban, és minekutána ivának (Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ül vala székében),
10. És lelkében elkeseredve könyörge az Úrnak, és igen sír vala.
11. És fogadást tőn, mondván: Seregeknek Ura, ha megtekinted a te szolgálóleányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgálóleányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgálóleányodnak: én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha!
12. Mivelhogy pedig hosszasan imádkozék az Úr előtt, Éli figyel vala az ő szájára;
13. És mivel Anna szívében könyörge (csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható), Éli gondolá, hogy részeg.
14. Monda azért neki Éli: Meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól.
15. Anna pedig felele, és monda neki: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én; sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt.
16. Ne tartsd a te szolgálóleányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig.
17. És felele Éli, és monda: Eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle!
18. Ő pedig monda: Legyen kedves előtted a te szolgálóleányod! És elméne az asszony az ő útjára, és evék, és arca nem vala többé [szomorú].
19. És reggel felkelének, és minekutána imádkozának az Úr előtt, visszatértek, és elmenének haza Rámába. És ismeré Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezék róla.

Sámuel születése és a szent szolgálatra való szenteltetése

20. És történt idő múltával, hogy terhes lőn Anna, és szüle fiat, és nevezé őt Sámuelnek, mert [úgymond] az Úrtól kértem őt.
21. És mikor felméne a férfi, Elkána, és az ő egész háznépe, hogy bemutassa az Úrnak esztendőnként való áldozatát és fogadását:
22. Anna nem ment fel, hanem monda férjének: Mihelyt a gyermeket elválasztom, felviszem őt, hogy az Úr előtt megjelenjen, és ott maradjon örökké.
23. És monda neki Elkána, az ő férje: Cselekedjél úgy, amint neked tetszik, maradj [itthon], míg elválasztod; csakhogy az Úr teljesítse be az ő beszédét! [Otthon] marada azért az asszony, és szoptatta gyermekét, amíg elválasztá.
24. És minekutána elválasztotta, felvivé magával, három tulokkal, egy efa liszttel és egy tömlő borral, és bevivé őt az Úrnak házába Silóban. A gyermek pedig [még igen] kicsiny vala.
25. És levágták a tulkot, és a gyermeket Élihez vitték.
26. Ő pedig monda: Oh, uram! Él a te lelked, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak.
27. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem.
28. Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! És imádkozának ott az Úrhoz.