Sault királlyá keni Sámuel

1. Akkor elővevé Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére tölté, és megcsókolá őt, és monda: Nem úgy van-e, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége felett?
2. Mikor azért te most elmégy tőlem, találkozni fogsz két emberrel a Ráhel sírja mellett, Benjámin határában, Selsáhnál, akik azt mondják neked: Megtalálták a szamarakat, melyeknek keresésére indultál vala; és íme, a te atyád felhagyott már a szamarakkal, és miattatok aggódik, mondván: Mit tegyek a fiamért?
3. És mikor onnan továbbmégy, és a Tábor tölgyfájához jutsz, három ember fog téged ott találni, kik Bételbe mennek fel Istenhez: az egyik három gödölyét visz, a másik visz három egész kenyeret, és a harmadik visz egy tömlő bort.
4. És azok békességesen köszöntenek téged, és két kenyeret adnak neked; te pedig vedd el azokat kezükből.
5. Azután eljutsz az Isten hegyére, hol a filiszteusok előőrsei vannak. Mikor pedig bemégy oda a városba, a próféták seregével fogsz találkozni, kik a hegyről jőnek le, előttük lant, dob, síp és hárfa lesz, és ők maguk prófétálnak.
6. Akkor az Úrnak lelke reád fog szállani, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel.
7. Mikor pedig [mind] e jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért mindazt, ami csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van.
8. Most azért menj le énelőttem Gilgálba, és íme, én lemegyek tehozzád, hogy égő áldozatot áldozzam és hálaáldozatot hozzak. Hét napig várakozzál, míg hozzád megyek, és [akkor] tudtodra adom, hogy mit cselekedjél.
9. És lőn, amint hátrafordult, hogy Sámueltől eltávozzék, elváltoztatá Isten az ő szívét, és azon a napon beteljesedének mindazok a jelek.
10. És mikor elmenének ama hegyre, íme, a prófétáknak serege vele szembejöve, és az Istennek lelke őreá szálla, és prófétála őközöttük.
11. És lőn, hogy mindazok, kik ismerték őt annak előtte, mikor látták, hogy íme, a prófétákkal együtt prófétál, monda a nép egymás közt: Mi lelte Kisnek fiát? Avagy Saul is a próféták közt van?
12. És felele egy közülük, és monda: Ugyan kicsoda az ő atyjuk? Azért lőn példabeszéddé: Avagy Saul is a próféták közt van?
13. És mikor elvégezé a prófétálást, felment a hegyre.
14. Saulnak nagybátyja pedig monda neki és a szolgájának: Hol jártatok? És ő monda: A szamarakat kerestük, de mivel sehol sem láttuk, Sámuelhez menénk.
15. Akkor monda Saulnak a nagybátyja: Ugyan mondd meg nekem, mit mondott nektek Sámuel!
16. És monda Saul a nagybátyjának: Nyilván megmondotta nekünk, hogy a szamarakat megtalálták. De amit Sámuel a királyságról mondott, nem beszélte el neki.

Saul sorsvetés által királlyá tétetik

17. És összehívta Sámuel a népet Mispába az Úrhoz.
18. És monda Izrael fiainak: Így szól az Úr, Izraelnek Istene: Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, és én szabadítottalak meg titeket az egyiptombeliek kezéből és mindamaz országok kezéből, melyek sanyargatának titeket.
19. Ti pedig most megvetettétek a ti Isteneteket, aki megszabadított titeket minden bajaitokból és nyomorúságaitokból, és azt mondottátok neki: Adj királyt nekünk. Most azért álljatok az Úr elé a ti nemzetségeitek és ezreitek szerint.
20. És mikor előállatá Sámuel Izraelnek minden nemzetségét, kiválasztaték [sors által] a Benjámin nemzetsége.
21. Akkor előállatá a Benjámin nemzetségét az ő háza népei szerint, és kiválasztaték a Mátri háza népe, [azután] kiválasztaték Saul, Kisnek fia; és keresék őt, de nem találták meg.
22. Megkérdezték azért ismét az Urat: Vajon eljön-e ide az az ember? És az Úr monda: Íme, ő a holmik közé rejtőzék el.
23. Akkor elfutának, és előhozták őt onnan. És mikor a nép közé álla, kimagaslék az egész nép közül vállától kezdve felfelé.
24. És Sámuel monda az egész népnek: Látjátok-e, akit választott az Úr? Hogy nincsen hozzá hasonló az egész nép között! Akkor felkiálta az egész nép, és monda: Éljen a király!
25. Sámuel pedig előadá a nép előtt a királyság jogát, és beírá egy könyvbe, és letevé az Úr elé. És elbocsátá Sámuel az egész népet, mindenkit a maga házához.
26. Azután Saul is elment haza Gibeába, és vele ment a sokaság, akiknek szívét Isten megindította vala.
27. [Némely] kaján emberek azonban [azt] mondák: Mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot nem vivének neki. Ő pedig olyan volt, mintha [semmit sem] hallott volna.