Jonathán megveri a Filiszteusokat. Sault elhamarkodott áldozatáért megrója Sámuel

1. Saul [harminc]éves volt, mikor királlyá lett; és mikor uralkodék az Izrael felett két esztendeig,
2. Választa Saul magának az Izrael közül háromezer [embert]; és kétezer Saullal vala Mikmásban és Bétel hegységén, ezer pedig Jonatánnal volt Gibeában, a Benjámin [városában]. A népnek többi részét pedig elbocsátá, kit-kit a maga hajlékába.
3. És Jonatán megveré a filiszteusoknak előőrsét, mely Gébában vala, és meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a trombitát az egész országban, mondván: Hallják meg a zsidók!
4. És meghallotta egész Izrael, [hogy azt] mondák: Megverte Saul a filiszteusok előőrsét, és gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt. A nép pedig egybegyűle Saul mellé Gilgálba.
5. Összegyűlének a filiszteusok is, hogy harcoljanak Izrael ellen; harmincezer szekér és hatezer lovas volt, a nép pedig [oly] sok volt, mint a tenger partján lévő föveny; és feljövének és tábort ütének Mikmásnál, Bét-Aventől keletre.
6. Mikor pedig Izrael férfiai látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzék a nép a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé, sziklahasadékokba és vermekbe.
7. És a zsidók közül [némelyek] általmenének a Jordánon, Gád és Gileád földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép, mely mellette vala, rettegett.
8. És várakozék hét napig, a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélede mellőle.
9. Akkor monda Saul: Hozzátok ide az égő áldozatot és a hálaáldozatokat. És égő áldozatot tőn.
10. És mikor elvégezte az égő áldozatot, íme, megérkezék Sámuel, és Saul eleibe ment, hogy köszöntse őt.
11. És monda Sámuel: Mit cselekedtél?! Saul pedig felele: Mikor láttam, hogy a nép elszélede mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűlének [már] Mikmásban,
12. Azt mondám: Mindjárt reám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkozám; bátorságot vevék azért magamnak és megáldozám az égő áldozatot.
13. Akkor monda Sámuel Saulnak: Esztelenül cselekedtél; nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatát, melyet parancsolt neked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett.
14. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked.

Új csata

15. Felkele ezután Sámuel, és elment Gilgálból Benjámin [városába], Gibeába. És Saul megszámlálta a népet, mely körülötte található volt, mintegy hatszáz embert.
16. Saul pedig és az ő fia, Jonatán, és a nép, mely körülöttük található vala, Benjámin [városában], Gébában tartózkodának, és a filiszteusok Mikmásnál táborozának.
17. Akkor a filiszteusok táborából egy dúló sereg vált ki három csapatban: az egyik csapat az Ofra felé [vivő] útra fordult Suál földjének;
18. A másik csapat a Betoron felé [vivő] útra fordula; a harmadik csapat pedig a határ felé [vivő] útra fordult, mely a Sebóim völgyén át a pusztáig terjed.
19. És kovácsot egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok azt mondák: Ne csinálhassanak a zsidók szablyát vagy dárdát.
20. És egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett lemenni, hogy megélesítse ki-ki a maga kapáját, szántóvasát, fejszéjét és sarlóját,
21. (Minthogy megtompulának a kapák, szántóvasak, a háromágú villa és a fejszék), és hogy az ösztökét kiegyenesítsék.
22. Azért az ütközet napján az egész népnél, mely Saullal és Jonatánnal vala, sem szablya, sem dárda nem találtaték, hanem csak Saulnál és az ő fiánál, Jonatánnál volt található.
23. És a filiszteusok előőrse kijöve Mikmás szorosához.