Dávid Jonathán barátságába jut, a nép dicséri, Saul gyűlöli

1. Minekutána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét.
2. És Saul magához vevé őt azon a napon, és nem engedé, hogy visszatérjen atyja házához.
3. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid [egymással], mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét.
4. És Jonatán leveté felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét is, saját kardját, kézívét és övét.
5. És elméne Dávid mindenüvé, ahová Saul küldé, és magát eszesen viseli vala. És Saul a harcosok fölé tevé őt, és kedves lőn az egész nép előtt, és a Saul szolgái előtt is.
6. És amint [hazafelé] jövének, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városaiból, hogy énekeljenek és körben táncoljanak, dobokkal, vigassággal és tomborákkal.
7. És énekelni kezdének az asszonyok, kik vigadozának, és mondának: Megverte Saul az ő ezrét és Dávid is az ő tízezrét.
8. Saul pedig igen megharaguvék, és gonosznak tetszék az ő szemei előtt ez a beszéd, és monda: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, és nekem tulajdonítják az ezret, így hát már csak a királyság [hiányzik] neki.
9. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel néz vala Dávidra, sőt azután is.
10. Másnap pedig megszállta Sault az Istentől [küldött] gonosz lélek, és prófétálni kezde a maga házában; Dávid pedig hárfázott kezével, mint naponként [szokta], és a dárda Saul kezében vala.
11. És elhajítá Saul a dárdát, azt gondolván: Dávidot a falhoz szegezem. De Dávid két ízben is félrehajolt előle.
12. És félni kezde Saul Dávidtól, mert az Úr vele volt, Saultól pedig eltávozék.
13. És Saul elbocsátá őt magától, és ezredesévé tevé; és kimegy vala, és bejő vala a nép előtt.
14. És Dávid minden útjában magát eszesen viseli vala, mert az Úr vele volt.
15. Mikor pedig látta Saul, hogy ő igen eszesen viseli magát, félni kezde tőle.
16. De az egész Izrael és Júda szereté Dávidot, mert őelőttük méne ki és jöve be.
17. És monda Saul Dávidnak: Íme, idősebbik leányomat, Mérábot neked adom feleségül, csak légy az én vitéz fiam, és harcold az Úrnak harcait. Mert [azt] gondolá Saul: Ne az én kezem által vesszen el, hanem a filiszteusok keze által.
18. Dávid pedig monda Saulnak: Kicsoda vagyok én, és micsoda az én életem és atyámnak családja Izraelben, hogy a királynak veje legyek?
19. De történt abban az időben, mikor Mérábot, a Saul leányát Dávidnak kellett volna adni, hogy a Meholáthból való Hadrielnek adták őt feleségül.

Dávid megnyeri Mikált feleségül

20. Mikál, a Saul leánya azonban megszereté Dávidot, és mikor ezt megmondák Saulnak, tetszék neki a dolog.
21. És monda Saul: Neki adom őt, hogy ő legyen veszedelmére, és a filiszteusok keze legyen ellene. Monda azért Saul Dávidnak másodízben: Légy [tehát] most az én vőm.
22. És megparancsolá Saul az ő szolgáinak: Beszéljetek Dáviddal titokban, mondván: Íme, a király jóindulattal van irántad, és szolgái is mind szeretnek téged, légy azért veje a királynak.
23. És elmondák a szolgák Dávid előtt e beszédeket. Dávid pedig monda: Olyan kicsiny dolog előttetek, hogy a király vejévé legyen [valaki], holott én szegény és megvetett ember vagyok?
24. És megmondák Saulnak az ő szolgái, mondván: Ezt meg ezt mondta Dávid.
25. Saul pedig monda: Mondjátok meg Dávidnak: Nem kíván a király [más] jegyajándékot, hanem csak száz filiszteus előbőrét, hogy bosszút állj a király ellenségein. Mert Saul a filiszteusok keze által akará Dávidot elpusztítani.
26. Megmondák azért az ő szolgái Dávidnak e beszédeket, és tetszék ez a dolog Dávidnak, hogy a király veje legyen. A [kitűzött] napok még el sem telének,
27. Mikor Dávid felkelt, és elment embereivel együtt, és levágott a filiszteusok közül kétszáz férfit; és elhozá Dávid előbőreiket, és mind beadta azokat a királynak, hogy a királynak veje lehessen. És neki adá Saul az ő leányát, Mikált, feleségül.
28. Mikor pedig Saul látta és megtudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, a Saul leánya szereti őt,
29. Akkor Saul még inkább félni kezde Dávidtól. És Saul ellensége lőn Dávidnak teljes életében.
30. A filiszteusok vezérei pedig [gyakran] betörnek vala, de valahányszor betörének, Dávid Saul minden szolgáinál eszesebben viselé magát. Azért felette híressé lőn az ő neve.