Saul üldözi Dávidot, ki Sámuelhez fut

1. És szóla Saul fiának, Jonatánnak, és a többi szolgáinak, hogy öljék meg Dávidot; de Jonatán, a Saul fia nagyon szereté őt.
2. Megmondá azért Jonatán Dávidnak, mondván: Az én atyám, Saul azon van, hogy téged megöljön. Azért vigyázz magadra reggel, titkos helyen tartózkodjál, és rejtsd el magad.
3. Én pedig kimegyek, és atyám mellett megállok a mezőn, ahol te leszel, és beszélni fogok atyámmal felőled, és meglátom, mint [lesz], és tudtodra adom neked.
4. És Jonatán kedvezően nyilatkozék Dávid felől az ő atyja, Saul előtt, és monda neki: Ne vétkezzék a király Dávid ellen, az ő szolgája ellen, mert ő nem vétett neked, sőt szolgálata felette hasznos volt neked.
5. Mert ő kockára tette életét, és megverte a filiszteust, és az Úr nagy szabadulást szerze az egész Izraelnek. Te láttad [azt], és örültél [rajta]. Miért vétkeznél azért az ártatlan vér ellen, megölvén Dávidot ok nélkül?
6. És hallgatott Saul Jonatán szavára, és megesküvék Saul: Él az Úr, hogy nem fog megöletni!
7. Akkor szólítá Jonatán Dávidot, és megmondá neki Jonatán mind e beszédeket; és Saulhoz vezeté Jonatán Dávidot, aki ismét olyan lőn előtte, mint annak előtte.
8. A háború pedig ismét megkezdődék, és Dávid kivonula, és harcola a filiszteusok ellen, és nagy vereséget okozott nekik, és azok elfutának előle.
9. Az Istentől [küldött] gonosz lélek azonban megszállta Sault, mikor házában ült, és dárdája kezében vala. Dávid pedig pengeté [a hárfát kezével].
10. Akkor Saul a dárdával Dávidot a falhoz akará szegezni, de félrehajolt Saul elől, és a dárda a falba verődött. Dávid pedig elszalada, és elmenekült azon éjjel.
11. És követeket külde Saul a Dávid házához, hogy reá lessenek, és reggel megöljék őt. De tudtára adá Dávidnak Mikál, az ő felesége, mondván: Ha meg nem mented életedet ez éjjel, holnap megölnek.
12. És lebocsátá Mikál Dávidot az ablakon. Ő pedig elment, és elszalada, és megmenté magát.
13. És vevé Mikál a theráfot, és az ágyba fekteté azt, és feje alá kecskeszőrből készült párnát tett, és betakará lepedővel.
14. Mikor pedig Saul elküldé a követeket, hogy Dávidot megfogják, [azt] mondá: [Dávid] beteg.
15. És Saul elküldé [ismét] a követeket, hogy megnézzék Dávidot, mondván: Ágyastól [is] hozzátok őt előmbe, hogy megöljem őt.
16. És mikor a követek odamenének, íme, a theráf volt az ágyban, és feje alatt a kecskeszőrből készült párna volt.
17. Akkor monda Saul Mikálnak: Mi dolog, hogy engem úgy megcsaltál? Elbocsátád az én ellenségemet, és ő elmenekült. És felele Mikál Saulnak: Ő mondá nekem, bocsáss el engem, vagy megöllek téged.
18. Dávid pedig elfutván, megszabadula; és elment Sámuelhez Rámába, és elbeszélte neki mindazt, amit Saul vele cselekedett. Elméne ezután ő és Sámuel, és Nájóthban tartózkodának.

Saul is a próféták között

19. És tudtára adák Saulnak, mondván: Íme, Dávid Nájóthban van, Rámában.
20. Követeket külde azért Saul, hogy Dávidot fogják meg. Amint azonban meglátták a prófétáknak seregét, akik prófétálának, és Sámuelt, aki ott állott, mint az ő elöljárójuk, akkor az Istennek lelke Saul követeire szállott, és azok is prófétálának.
21. Mikor pedig megmondták Saulnak, más követeket külde, és azok is prófétálának. Akkor harmadízben is követeket külde Saul, de azok is prófétálának.
22. Elméne azért ő maga is Rámába. És amint a nagy kúthoz érkezék, mely Székuban van, megkérdezé, mondván: Hol van Sámuel és Dávid? És felelének: Íme, Nájóthban, Rámában.
23. És elméne oda Nájóthba, Rámában. És az Istennek lelke szálla őreá is, és folytonosan prófétála, míg eljutott Nájóthba, Rámában.
24. És leveté ő is ruháit, és prófétála ő is Sámuel előtt, és ott feküvék meztelenül azon az egész napon és egész éjszakán. Azért mondják: Avagy Saul is a próféták közt van-e?