Anna hálaéneke

1. És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban;
2. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, Sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.
3. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen. Szátokból ne jöjjön kérkedő szó, Mert mindentudó Isten az Úr, És a cselekedeteket ő ítéli meg.
4. Az erős kézíjasokat megrontja, És a roskadozókat erővel övedzi fel.
5. A megelégedettek bérért szegődnek el, Éhezők pedig nem lesznek. S míg a magtalan hét gyermeket szül, A sok gyermekű megfogyatkozik.
6. Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz.
7. Az Úr szegénnyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal.
8. Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szűkölködőt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsőségnek székét adja nekik. Mert az Úré a földnek oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét.
9. Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek sötétségben némulnak el, Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert.
10. Az Úr, akik vele versengenek, megrontja, Mennydörög felettük az égben. Az Úr megítéli a földnek határait, Királyának pedig hatalmat ad, És felemeli felkentjének szarvát!
11. Elméne ezután Elkána Rámába az ő házához, a gyermek pedig az Úrnak szolgája lett Éli pap előtt.

Éli fiainak gonoszsága

12. Éli fiai azonban Béliál fiai valának, nem ismerék az Urat.
13. És a papoknak ez vala szokásuk a néppel szemben: ha mikor valaki áldozatot tesz vala, eljött a papnak szolgája, midőn a húst főzték, és a háromágú villácska az ő kezében vala.
14. És beüti vala a serpenyőbe, vagy üstbe, vagy fazékba, vagy edénybe, és mindent, amit a villácskával kihúz, magának veszi el a pap. Így cselekesznek egész Izraellel, kik odamennek Silóba.
15. És minekelőtte a kövérét megáldoznák, eljön a papnak szolgája, és azt mondja az áldozó embernek: Adj a papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, hanem csak nyerset.
16. És ha az ember [azt] mondja neki: Hadd gyújtsák meg most a kövérét, azután vedd el, amint lelked kívánja: akkor azt mondják vala: [Semmiképpen] nem, hanem most adjad, mert ha nem, erővel elveszem.
17. Igen nagy volt azért az ifjaknak bűne az Úr előtt, mert az emberek megutálják vala az Úrnak áldozatát.
18. Sámuel pedig szolgál vala az Úrnak mint gyermek, gyolcs efóddal körülövezve.
19. És anyja kicsiny felsőruhát csinált vala neki, és felvivé neki esztendőnként, mikor férjével felment az esztendőnként való áldozat bemutatására.
20. És megáldá Éli Elkánát és az ő feleségét, és monda: Adjon az Úr neked magzatot ez asszonytól ahelyett, akiért könyörgött, és akit az Úrnak kért! És hazamenének.
21. És meglátogatá az Úr Annát, ki az ő méhében fogada, és szült három fiút és két leányt. És a gyermek Sámuel felnövekedék az Úrnál.
22. Éli pedig igen vén vala, és meghallá mindazt, amit fiai cselekesznek egész Izraellel, és hogy az asszonyokkal hálnak, kik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgálnak.
23. Monda azért nekik: Miért cselekesztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől.
24. Ne [tegyétek] fiaim! Mert nem jó hír az, melyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét.
25. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten; de ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érte közbenjáró? De nem hallgatának atyjuk szavára, mert az Úr meg akará őket ölni.
26. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedék, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt.

Ítélet Éli háza ellen

27. És eljöve Istennek embere Élihez, és monda neki: Így szól az Úr: Nem jelentettem-e ki magamat atyád házának, midőn Egyiptomban a fáraó házában valának?
28. És kiválasztám őt papnak Izrael minden nemzetségei közül magamnak, hogy áldozzon az én oltáromon; hogy füstölőszert füstölögtessen, hogy az efódot előttem viselje; és atyád házára bíztam Izrael fiainak minden tüzes áldozatait.
29. Miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem [e] hajlékban? És te többre becsülöd fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem, Izrael, minden áldozatának elejével.
30. Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jóllehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké énelőttem jár; de most, [azt] mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak.
31. Íme, napok jőnek, és levágom a te karodat és atyád házának karját, hogy ne legyen vén [ember] a te házadban.
32. És meglátod az [Isten] hajlékának szorongattatását mind ahelyett, ami jót cselekedett volna Izraellel; és nem lészen vén [ember] a te házadban soha.
33. Mindazonáltal nem fogok mindenkit kiirtani oltárom mellől teérted, hogy szemeidet emésszem és lelkedet gyötörjem; de egész házad népe férfikorban hal meg.
34. És az legyen előtted a jel, ami következik két fiadra, Hofnira és Fineásra, hogy egy napon halnak meg mind a ketten.
35. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek neki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
36. És lészen, hogy mind az, aki megmarad a te házadból, eljön, hogy leboruljon előtte [egy] ezüstpénzecskéért és [egy] darab kenyérért, [és ezt] mondja: ugyan helyezz el engem a papi tisztségek egyikébe, hogy ehessem [egy] falat kenyeret.