Az amálekiták Siklágot kifosztották, Dávid a zsákmányt visszaveszi tőlük

1. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezék, [íme], az amálekiták betörének a déli vidékre és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel.
2. És fogságba hurcolák az asszonyokat, akik benne valának, kicsinytől fogva nagyig; senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra.
3. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezék, íme, az tűzzel felégettetett vala, feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak.
4. Akkor Dávid és a nép, amely ővele volt, felkiáltának, és annyira sírának, hogy végre erejük sem volt a sírásra.
5. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezréelből való Ahinoám és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége.
6. És Dávid igen nagy szorultságba juta, mert a nép [arról] beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.
7. És monda Dávid Abjáthár papnak, az Akhimélek fiának: Hozd ide nekem az efódot! És Abjáthár odavivé az efódot Dávidhoz.
8. És megkérdezé Dávid az Urat, mondván: Üldözzem-e ezt a sereget? Utolérem-e őket? És monda neki: Üldözzed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzel.
9. Elméne azért Dávid, ő és az a hatszáz ember, akik vele valának. És mikor a Bésor patakjához jutának, ott a [népnek] egy része megállott.
10. Dávid azonban négyszáz emberrel tovább üldözé [az ellenséget]; kétszáz ember pedig ott megállott, mivel fáradtabbak valának, mintsem hogy a Bésor patakján átkelhettek volna.
11. És találának a mezőn egy egyiptomi embert, akit Dávidhoz vivének, és adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták őt vízzel.
12. És adtak neki egy csomó száraz fügét és két kötés aszú szőlőt; és miután evett, magához tért, mert három nap és három éjjel sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott.
13. És monda neki Dávid: Ki [embere] vagy te, és honnan való vagy? Ő pedig monda: egyiptomi ifjú vagyok, egy amálekita embernek szolgája, és elhagyott engem az én uram, mivel megbetegedtem [immár] ma harmadnapja.
14. Mi törtünk be a kréteusok déli vidékére, és oda, amely Júdáé, és Kálebnek déli vidékére; és Siklágot felégettük tűzzel.
15. És Dávid monda neki: Elvezetsz-e minket ahhoz a sereghez? És ő monda: Esküdjél meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg engem, sem az én uramnak kezébe át nem adsz, és én elvezetlek téged ahhoz a sereghez.
16. Elvezeté azért őket. És íme, azok elszéledének az egész vidéken, és evének, ivának és táncolának az igen nagy zsákmány felett, amelyet a filiszteusok tartományából és Júda tartományából hozának.
17. És vágta őket Dávid alkonyattól fogva másnap estvéig, és senki sem menekült meg közülük, hanem csak négyszáz ifjú ember, akik tevékre ülének és elfutának.
18. És mindent megszabadított Dávid, valamit elvittek az amálekiták; az ő két feleségét is megszabadítá Dávid.
19. És semmijük sem hiányzott, sem kicsiny, sem nagy, sem fiaik, sem leányaik, a zsákmányból sem és mindabból, amit elvittek tőlük; Dávid mindent visszahozott.
20. És elvivé Dávid mind a juhokat és barmokat, [melyeket] tulajdon barmuk előtt hajtának, és azt mondják vala: Ez a Dávid zsákmánya!
21. Midőn pedig Dávid ahhoz a kétszáz emberhez érkezék, akik fáradtabbak valának, minthogy Dávidot követhették volna, és otthagyta őket a Bésor patakjánál: kimenének Dávid elé és a nép elé, amely vele volt. Dávid pedig a néphez közeledék, és köszönté őket békességgel.
22. Akkor mondának mind azok közül, akik Dáviddal elmenének, így szólván: Minthogy mind a gonosz emberek és Béliál emberei nem jöttek el velünk, semmit se adjunk nekik a zsákmányból, amelyet visszaszereztünk, hanem csak kinek-kinek a maga feleségét és gyermekeit, [azokat] vigyék el, és menjenek el.
23. Dávid azonban így szóla: Ne cselekedjetek így, atyámfiai, azzal, amit az Úr adott nekünk! Ő oltalmazott minket, és adá kezünkbe a sereget, amely ellenünk jött vala.
24. Vajon kicsoda engedhetne nektek ebben a dologban? Sőt inkább, amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak is a része, aki a holminál marada; egyenlőképpen osztozzanak.
25. És úgy történt ez attól a naptól fogva azután is; törvénnyé és szokássá tette ezt Izraelben mind e mai napig.
26. Mikor pedig Dávid Siklágba érkezék, külde a zsákmányból Júda véneinek, az ő barátainak, mondván: Íme, az Úr ellenségeinek zsákmányából való ajándék számotokra.
27. Azoknak [tudniillik], akik Bételben, akik dél felé Rámótban, és akik Jathirban [laknak];
28. Akik Aroerben, akik Sifmótban és akik Estemoában [laknak];
29. Akik Rákálban, akik a jerakhméeliták városaiban és akik a kéneusok városaiban [laknak];
30. Akik Hormában, akik Kor-Asánban és akik Athákban [laknak];
31. Akik Hebronban és mindazon helyeken, ahol Dávid embereivel megfordult vala.