Saulnak s fiainak veszedelme

1. És megütközének a filiszteusok Izraellel, és elfutottak Izrael férfiai a filiszteusok elől, és elhullának a seb miatt a Gilboa hegységén.
2. A filiszteusok pedig utolérték Sault és az ő fiait, és megölték a filiszteusok Jonatánt, Abinádábot és Málkisuát, a Saul fiait.
3. És a küzdelem igen heves lőn Saul ellen, mikor megtalálták őt a kézíves emberek, és igen megrettene a kézívesektől.
4. És mondá Saul az ő fegyverhordozójának: Húzd ki kardodat, és szúrj keresztül azzal engem, hogy valami módon reám ne jöjjenek e körülmetéletlenek, és keresztülszúrjanak engemet, és gúnyt űzzenek belőlem. De fegyverhordozója nem akará, mert nagyon félt. Akkor Saul vevé a kardot és belébocsátkozék.
5. És fegyverhordozója amint meglátta, hogy Saul meghalt, ő is belébocsátkozék az ő kardjába, és vele együtt meghala.
6. És meghala Saul, és az ő három fia, és fegyverhordozója, sőt, emberei is mindnyájan egyenlőképpen azon a napon.
7. És mikor meglátták az Izrael férfiai, akik a völgyön túl és a Jordánon túl [laktak] vala, hogy Izrael férfiai elfutottak, és hogy Saul és az ő fiai meghalának: elhagyták a városokat és elfutának. A filiszteusok pedig eljövének, és lakának azokban.
8. És történt másnap, mikor a filiszteusok kimentek, hogy kirabolják az elesetteket, megtalálták Sault és az ő három fiát, akik a Gilboa hegyén esének el.
9. És levágták fejét, és fegyverzetét lehúzták, és elküldötték a filiszteusok tartományába szerénszerte, hogy hírt mondanának bálványaiknak templomában és a nép között.
10. És fegyverzetét Astarot templomában helyezték el, testét pedig felfüggeszték Betsán kerítésére.
11. Mikor pedig értesültek felőle Jábes-Gileád lakói, hogy mit cselekedtek a filiszteusok Saullal:
12. Felkelének mindnyájan a vitéz férfiak, és menének egész éjjel, és [miután] levették Saul testét és az ő fiainak testeit Betsán kerítéséről, elmentek Jábesbe, és ott megégették őket;
13. Csontjaikat pedig felszedték, és eltemették a tamaris fa alatt Jábesben; és böjtölének hét napig.