Izráel megtérvén legyőzi a Filiszteusokat; Ében-Ézer. Sámuel bíráskodása

1. És eljövének a kirját-jeárimbeliek, és felvitték az Úrnak ládáját, és bevivék Abinádáb házába, [mely] a dombon vala; és Eleázárt, az ő fiát az Úr ládájának őrizésére rendelék.
2. És lőn, hogy attól a naptól fogva, [amelyen] Kirját-Jeárimban hagyták a ládát, sok idő eltelék, tudniillik húsz esztendő. És Izraelnek egész háza siránkozék az Úr után.
3. Sámuel pedig szóla Izrael egész házához, mondván: Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok: akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből.
4. Elhányák azért Izrael fiai a bálványokat és Astarótot, és csak az Úrnak szolgálának.
5. Akkor Sámuel monda: Gyűjtsétek össze egész Izraelt Mispába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz.
6. Összegyűlének azért Mispában, és vizet merítvén, kiönték az Úr előtt; és böjtölének azon a napon, és [így] szólának ott: Vétkeztünk az Úr ellen. És ekképpen ítélé Sámuel Izrael fiait Mispában.
7. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai összegyűlének Mispában, feljöttek a filiszteusok fejedelmei Izrael ellen. És mikor [ezt] meghallották Izrael fiai, megrémülének a filiszteusoktól.
8. És mondának Izrael fiai Sámuelnek: Ne szűnjél meg értünk könyörögni az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a filiszteusok kezéből!
9. Vett azért Sámuel egy szopós bárányt, és megáldozá azt egészen égő áldozatul az Úrnak. És fohászkodék Sámuel Izraelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatá őt.
10. És lőn, hogy amikor Sámuel az égő áldozatot végezé, eljövének a filiszteusok, hogy Izrael ellen harcoljanak. Az Úr pedig mennydörge nagy hangon azon a napon a filiszteusok felett, és [annyira] megzavarta őket, hogy megverettetének Izrael előtt.
11. Akkor kijövének Izrael emberei Mispából, és üldözték a filiszteusokat, és verték őket egészen Betkáron alól.
12. Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!
13. És megaláztatának a filiszteusok, és nem menének többé Izrael határára. És az Úrnak keze a filiszteusok ellen volt Sámuelnek teljes életében.
14. És visszavevé [Izrael] a városokat, amelyeket a filiszteusok Izraeltől elvettek vala, Ekrontól fogva Gátig, és az ő határukat megszabadítá Izrael a filiszteusok kezéből. És békesség lőn Izrael és az emoreusok között.
15. Sámuel pedig életének minden napjaiban ítéle Izrael felett.
16. És elmegy vala esztendőnként, és bejárá Bételt, Gilgált és Mispát, és ítéletet hozott vala Izrael felett mind e helyeken.
17. Annak utána visszatére Rámába, mert ott vala az ő háza, és ott [is] ítéletet hoza Izrael felett; és oltárt építe ott az Úrnak.