Izráel királyt kíván

1. És lőn, hogy amikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tevé bírákká Izrael felett.
2. Elsőszülött fiának pedig Joel volt a neve, és a másodiknak Abia, kik Beérsebában bíráskodtak.
3. De fiai nem járának az ő útjain, hanem a telhetetlenség után indulának, és ajándékot fogadának el, és elfordíták az igaz ítéletet.
4. Összegyűlének azért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába.
5. És mondának neki: Íme, te megvénhedtél, és fiaid nem járnak utaidon. Most azért válassz nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél [szokás].
6. Azonban Sámuelnek nem tetszék a beszéd, hogy azt mondák: Adj nekünk királyt, aki ítéljen felettünk. És könyörge Sámuel az Úrhoz.
7. És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak neked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük.
8. Mindama cselekedetek szerint, amelyeket véghezvittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból, egészen a mai napig (hogy elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak): veled is aszerint cselekesznek.
9. Most azért hallgass szavukra. Mindazáltal tégy ellenük bizonyságot, és add tudtukra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük.

Sámuel elmondja a király hatalmát

10. És Sámuel megmondá az Úrnak minden beszédeit a népnek, mely tőle királyt kért.
11. És monda: A királynak, aki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma: fiaitokat elveszi, és szekér vezetőivé és lovasaivá teszi őket, és szekere előtt futnak.
12. Ezredesekké teendi őket, és hadnagyokká ötven ember felett. Velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti aratását, készítteti hadi szerszámait és harci szekereihez az eszközöket.
13. Leányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnéknak és sütőknek.
14. Elveszi legjobb szántóföldjeiteket, szőlőhegyeiteket és olajfás kertjeiteket, és szolgáinak adja.
15. Veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja, és főbb embereinek és szolgáinak adja.
16. Elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezteti azokkal.
17. Barmaitokat megdézsmálja, és ti szolgái lesztek neki.
18. És panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket.
19. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és mondának: Nem, hanem király legyen felettünk.
20. És mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezesse a mi harcainkat.
21. És miután Sámuel meghallgatta a népnek minden szavát, megmondta azokat az Úrnak.
22. És monda az Úr Sámuelnek: Hallgass szavukra, és adj nekik királyt! És Sámuel monda Izrael férfiainak: Menjetek el haza, ki-ki az ő városába.