Óvás az ámítóktól, a kik álszent szigort követelnek

1. A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
2. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben.
3. Akik tiltják a házasságot, [sürgetik] az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot.
4. Mert Istennek minden teremtett állata , és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal;
5. Mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által.

Intés a kegyesség gyakorlására

6. Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és tudománynak beszédeivel, amelyet követtél;
7. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd! Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
8. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.
9. Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.
10. Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőknek.
11. Ezeket hirdessed és tanítsad.
12. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
13. Amíg odamegyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
14. Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott neked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével.
15. Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
16. Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.