Beköszöntő

1. Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratából, és Timóteus, az atyafi, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, mindama szentekkel egybe, akik egész Akhájában vannak:
2. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!

Az apostol hálája a nyomorúságok közt való isteni vigaszért

3. Áldott az Isten és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene,
4. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba [esteket] azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
5. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.
6. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért [van az], mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk; akár megvigasztaltatunk a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért [van az]. És a mi reménységünk erős felőletek,
7. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is.
8. Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok, atyámfiai, a mi nyomorúságunk felől, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgyhogy életünk felől is kétségben valánk;
9. Sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat,
10. Aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani;
11. Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nekünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg miérettünk.
12. Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig tiköztetek.
13. Mert nem egyebet írunk nektek, hanem amit olvastok vagy el is ismertek, sőt reménylem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig,
14. Aminthogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nekünk az Úr Jézus napján.

Védekezés az állhatatlanság vádja ellen

15. És ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet;
16. És köztetek általmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába.
17. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen igen, és a nem nem legyen?
18. De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem.
19. Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus és Timóteus, nem volt igen és nem, hanem [az] igen lett őbenne.
20. Mert Istennek valamennyi ígérete őbenne [lett] igenné [és] őbenne [lett] ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.
21. Aki pedig minket tiveletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az,
22. Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.
23. Én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korintusba.
24. Nemhogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömötöknek; mert hitben állotok.