Pál nagy isteni kijelentéseiről, nagy szenvedéséről és isteni megerősíttetéséről beszél

1. A dicsekvés azonban nem használ nekem; rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire.
2. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-e, nem tudom, ha testen kívül-e, nem tudom, az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.
3. És tudom, hogy az az ember (ha testben-e, ha testen kívül-e, nem tudom, az Isten tudja)
4. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.
5. Az ilyennel dicsekszem; magammal pedig nem dicsekszem, hacsak az én gyengeségeimmel nem.
6. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok; de megtürtőztetem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem.
7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nekem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.
8. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el [ez] tőlem;
9. És ezt mondá nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem.
10. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

Pál emlékeztet tiszta szeretetére

11. Dicsekedvén, balgataggá lettem; ti kényszerítettetek rá. Mert nektek kellett volna engem ajánlanotok; mert semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál, noha semmi vagyok.
12. Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.
13. Mert micsoda az, amiben megkárosodtatok a többi gyülekezetek mellett, hanem ha az, hogy én magam nem voltam nektek terhetekre? Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot!
14. Íme harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre; mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.
15. Én pedig nagy örömest áldozok és esem áldozatul a ti lelketekért; még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem.
16. De ám legyen, hogy én nem voltam terhetekre; hanem álnok lévén, ravaszsággal fogtalak meg titeket.
17. Avagy akiket hozzátok küldtem, azok közül valamelyik által kifosztottalak-e titeket?
18. Megkértem Titust, és vele együtt elküldtem amaz atyafit; csak nem fosztott ki titeket Titus? Nem egyazon Lélek szerint jártunk-e? Nem azokon a nyomokon-e?
19. Azt hiszitek megint, hogy előttetek mentegetjük magunkat. Az Isten előtt, Krisztusban szólunk; mindezt pedig, szeretteim, a ti épülésetekért.
20. Mert félek azon, hogy ha odamegyek, nem talállak majd olyanoknak, amilyeneknek szeretnélek, és engem is olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek; hogy valamiképpen versengések, irigységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások, pártoskodások lesznek köztetek;
21. Hogy mikor újra odamegyek, megaláz engem az én Istenem tiköztetek, és sokakat megsiratok azok közül, akik ezelőtt vétkeztek és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból és bujaságból, amit elkövettek.