Ajánlja, hogy bűnbánó bűnöst ismét vegyék be

1. Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal,
2. Mert ha én megszomorítalak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanemha akit én megszomorítok?
3. És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomoríttassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meg lévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm mindnyájatoké.
4. Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam nektek sok könnyhullatással, nem hogy megszomoríttassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltetem.
5. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy [azt] ne terheljem, titeket mindnyájatokat.
6. Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése;
7. Annyira, hogy éppen ellenkezőleg: ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne eméssze az ilyet.
8. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránta szeretetet.
9. Mert azért írtam is, hogy bizonyosan megtudjam felőletek, ha mindenben engedelmesek vagytok-e?
10. Akinek pedig megbocsátotok valamit, én is: mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, tiérettetek [cselekedtem] Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a Sátán:
11. Mert jól ismerjük az ő szándékait.

Az apostol hálát ad Istennek, a Krisztus felől való elegyítetlen beszéd hatalmas eredményéért

12. Mikor pedig Troásba mentem a Krisztus evangéliuma ügyében, és kapu nyittatott nekem az Úrban, nem volt lelkemnek nyugodalma, mivelhogy nem találtam Titust, az én atyámfiát;
13. Hanem elbúcsúzván tőlük, elmentem Macedóniába.
14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti miáltalunk.
15. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között;
16. Ezeknek halál illata halálra; amazoknak pedig élet illata életre. És ezekre kicsoda alkalmas?
17. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.