Joás országlása. A templom kijavítása

1. Jéhunak hetedik esztendejében tették Joást királlyá, és negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának pedig Sibja vala neve, aki Beersebából való volt.
2. És cselekedék Joás kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, amíg Jójada pap oktatá őt;
3. Azonban a magaslatok [oltárai] nem rontattak le, a nép még mindig ott áldozott és tömjénezett a magaslatok [oltárain].
4. És megparancsolá Joás a papoknak, hogy minden pénzt, amely Istennek szenteltetik és az Úr házába bevitetik, mind a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét, mind pedig amelyet ki-ki szabad akarata szerint az Úr házához bevisz,
5. Vegyék magukhoz a papok, mindenik a maga ismerősétől, és építsék meg az [Úr] házának romlásait mindenütt, ahol romlást látnak rajta.
6. De mikor Joás király huszonharmadik esztendejéig sem építették meg a papok az [Úr] házának romlásait,
7. Előhívatta Joás király Jójada papot a többi papokkal együtt, és monda nekik: Miért nem építitek meg az [Úr] házának romlásait? Ezután ne vegyétek a pénzt magatokhoz a ti ismerőseitektől, hanem az Úr háza romlásainak építésére adjátok azt!
8. És a papok beleegyeztek, hogy [többé] semmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait.
9. És Jójada pap vett egy ládát, és annak a fedelén csinált egy nyílást, és helyezteté azt az oltár mellé jobb felől, amely felől az Úr házába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a [templom] küszöbinek őrizői minden pénzt, amelyet az Úr házába hoznak.
10. És mikor látták, hogy sok pénz van a ládában, felment a király íródeákja a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámlálták a pénzt, amely az Úr házában találtatott.
11. És a megmért pénzt a munka vezetőinek kezeibe adták, akik az Úr házához voltak rendelve, és ezek kiadták azt az ácsoknak és építőknek, akik a házon dolgoztak,
12. És a kőmíveseknek és a kőfaragóknak fa és faragott kő vásárlására, az Úr háza romlásainak kijavítására és mindarra, ami a ház javítására szükséges volt.
13. De abból a pénzből, amelyet bevittek az Úr házába, nem csináltattak az Úr házához sem ezüstpoharakat, sem késeket, sem medencéket, sem trombitákat, sem valami egyéb arany- vagy ezüstedényt,
14. Hanem a munkásoknak adták azt, és csak az Úr házát javították ki abból.
15. Számot sem vettek azoktól az emberektől, akiknek keze által kiadták a pénzt a munkásoknak, mert híven jártak el.
16. De a vétekért és a bűnért való pénzt nem vitték az Úr házába; az a papoké lett.

Hazáel hadjárata Jeruzsálem ellen. Joás megöletik

17. Ebben az időben jött fel Hazáel, Szíria királya, és megszállotta Gátot, és be is vette azt; azután megfordult Hazáel, hogy Jeruzsálem ellen menjen.
18. De Joás, Júda királya vevé mind a megszentelt ajándékokat, amelyeket az ő atyái, Josafát, Jórám és Akházia, Júda királyai az [Úrnak] szenteltek volt, és amelyeket ő maga szentelt neki, és minden aranyat, amely találtaték mind az Úr házának, mind pedig a király házának kincsei között, és elküldé Hazáelnek, Szíria királyának, és az elment Jeruzsálem alól.
19. Joásnak egyéb dolgai és minden cselekedetei pedig vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?
20. Fellázadván pedig az ő szolgái, pártot ütének ellene, és megölték Joást Bet-Millóban, amerre Sillába megy az ember.
21. Jozakhár, a Simeáth fia, és Jozadáb, a Sómer fia, az ő szolgái ölték meg őt, és meghalt, és eltemették őt az ő atyáival a Dávid városában. És Amásia, az ő fia lett a király őhelyette.