Júda ország. Azária vagy Uzziás

1. Jeroboámnak, az Izrael királyának huszonhetedik esztendejében kezdett uralkodni Azária, Amásiának, a Júda királyának fia.
2. Tizenhat esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Jekólia, Jeruzsálemből való.
3. És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt mind aszerint, amint az ő atyja, Amásia cselekedett;
4. Csakhogy a magaslatok nem rontattak le, a nép még ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon.
5. És megverte az Úr a királyt, mert bélpoklos lett egész halála napjáig, és külön házban lakott, és Jótám, a király fia kormányozta a házat, és ő szolgáltatott törvényt a föld népének.
6. Azáriának egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?
7. És elaluvék Azária az ő atyáival, és eltemeték őt az ő atyáival a Dávid városában, és az ő fia, Jótám uralkodék őhelyette.

Izráel ország. Zakariás

8. Azáriának, a Júda királyának harmincnyolcadik esztendejében kezdett uralkodni Zakariás, a Jeroboám fia Izraelen Szamariában hat hónapig.
9. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, miképpen az ő atyái cselekedtek volt. Nem hagyta el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneit, aki vétekbe ejtette az Izraelt.
10. És összeesküdött ellene Sallum, a Jábes fia, és megölte őt a nép szeme láttára, és megölvén őt, ő uralkodott helyette.
11. Zakariásnak egyéb dolgai pedig íme, meg vannak írva az Izrael királyainak krónika-könyvében.
12. Ez az Úr beszéde, amit Jéhu felől szólott, mondván: A te fiaid negyedízig ülnek Izrael trónján. És így történt.

Sallum

13. Sallum, a Jábes fia lett a király Uzziának, Júda királyának harminckilencedik esztendejében, de csak egy hónapig uralkodott Szamariában,
14. Mert Menáhem, a tirsabeli Gádi fia feljött, és Szamariába ment, és megölte Sallumot, a Jábes fiát Szamariában, és megölvén őt, ő uralkodott helyette.
15. Sallumnak egyéb dolgai pedig, és összeesküvése, amelyet csinált, íme, meg vannak írva az Izrael királyainak krónika-könyvében.
16. Akkor verte le Menáhem Tifsáhot és mindazokat, akik benne voltak, és egész határát Tirsától fogva, mert nem bocsátották be, azért veré le, [és még] a terhes asszonyokat [is] mind felhasogatá benne.

Menáhem

17. Azáriának, Júda királyának harminckilencedik esztendejétől fogva uralkodott Menáhem, a Gádi fia Izraelen tíz esztendeig Szamariában.
18. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt; nem hagyta el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneit teljes életében, aki vétekbe ejtette az Izraelt.
19. [És] rátört Púl, Asszíria királya az országra, és Menáhem Púlnak ezer talentum ezüstöt adott azért, hogy legyen neki segítséggel az ő birodalmának megerősítésében.
20. És Menáhem adót vetett Izraelben a gazdagokra, ötven ezüstsiklust minden egyes emberre, hogy azt Asszíria királyának adja, és visszatért Asszíria királya, és nem maradt ott az országban.
21. Menáhemnek egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei vajon nincsenek-e megírva az Izrael királyainak krónika-könyvében?
22. És elaluvék Menáhem az ő atyáival, és uralkodék az ő fia, Pekája őhelyette.

Pekája

23. [És] Azáriának, Júda királyának ötvenedik esztendejében kezdett uralkodni Pekája, a Menáhem fia Izraelen Szamariában két esztendeig.
24. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, nem távozék el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől, aki vétekbe ejtette az Izraelt.
25. És pártot ütött ellene Péka, a Remália fia, az ő hadnagya, és megölte őt Szamariában, a király házának palotájában Argóbbal és Arjéval és ötven emberrel a gileádbeliek fiai közül, és megölte őt, és ő lett helyébe a király.
26. Pekájának egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei íme, meg vannak írva az Izrael királyainak krónika-könyvében.

Péka, Az assiriai fogság kezdete

27. Azáriának, Júda királyának ötvenkettedik esztendejében kezdett uralkodni Péka, a Remália fia Izraelen Szamariában húsz esztendeig.
28. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt; nem távozék el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől, aki vétekbe ejtette az Izraelt.
29. Pékának, az Izrael királyának idejében jött el Tiglát-Piléser, Asszíria királya, és foglalta el Hijont, Abélt, Bet-Maakát, Jánoát, Kédest, Hásort, Gileádot, Galileát és a Naftali egész földjét, és hurcolta el őket, Asszíriába.
30. De Hósea, az Ela fia pártot ütött Péka, a Remália fia ellen, és levágta és megölte őt, és ő lett helyébe a király Jótámnak, az Uzzia fiának huszadik esztendejében.
31. Pékának egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei íme, meg vannak írva az Izrael királyainak krónika-könyvében.

Júda ország. Jótám király

32. Pékának, a Remália fiának, az Izrael királyának második esztendejében kezdett uralkodni Jótám, Uzziának, a Júda királyának fia.
33. Huszonöt esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának Jérusa volt a neve, a Sádók leánya.
34. És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt mind aszerint, amint az ő atyja, Uzzia cselekedék;
35. Csak a magaslatokat nem rontották le; még ott áldozott és tömjénezett a nép a magaslatokon. Ő építette meg az Úr házának felső kapuját.
36. Jótámnak egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?
37. Ebben az időben kezdte az Úr ráküldeni Júdára Récint, Szíria királyát, és Pékát, a Remália fiát.
38. És elaluvék Jótám az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival Dávidnak, az ő atyjának városában, és Akház, az ő fia uralkodék őhelyette.