Manassé király

1. Manasse tizenkét esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának Hefsiba volt a neve.
2. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok utálatossága szerint, akiket az Úr kiűzött volt az Izrael fiai elől,
3. Mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás, az ő atyja lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb, az Izrael királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket, és azoknak szolgált.
4. És oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta volt az Úr: Jeruzsálembe helyeztetem az én nevemet!
5. Oltárokat épített az egész mennyei seregnek az Úr házának mind a két pitvarában,
6. És átvivé a fiát a tűzön, és igézést és jegymagyarázást űzött, és ördöngösöket és titokfejtőket tartott; sok gonosz dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.
7. És az Asera-bálványt, amelyet készített, bevitte abba a házba, amely felől azt mondotta volt az Úr Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak: Ebbe a házba és Jeruzsálembe, amelyet magamnak választottam Izraelnek minden nemzetségei közül, helyeztetem az én nevemet mindörökké;
8. És ki nem mozdítom többé Izrael lábát erről a földről, amelyet adtam az ő eleiknek, ha szorgalmatosan az én parancsolataim szerint cselekesznek, és az egész törvény szerint, amelyet nekik Mózes, az én szolgám parancsolt.
9. Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert tévelygésbe ejté őket Manasse, hogy még gonoszabbul viseljék magukat azoknál a pogányoknál, akiket az Úr kivesztett az Izrael fiai elől.
10. Akkor szóla az Úr az ő szolgái, a próféták által, mondván:
11. Mivelhogy Manasse, Júda királya ezeket az utálatosságokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedvén mindazoknál, amelyeket az őelőtte való emoreusok cselekedtek vala, és Júdát is vétekbe ejtette az ő bálványai által,
12. Azért ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Íme, én oly veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek, aki azt hallja, megcsendül bele mind a két füle.
13. És kiterjesztem Jeruzsálemre a Szamaria mérőzsinórját és az Akháb házának mértékét, és kitörlöm Jeruzsálemet, mint kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják azt;
14. És elhagyom az én örökségem maradékát, és adom őt ellenségei kezébe, és zsákmánya és ragadománya lesz minden ellenségeinek
15. Azért, mert gonoszul cselekedtek énelőttem, és engem haragra ingerlettek az ő atyáiknak Egyiptomból való kijövetele napjától fogva mind e mai napig.
16. És Manasse nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgyhogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt vele, azon a vétkén kívül, amellyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt.
17. Manassénak egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei, és az ő vétke, amelyet cselekedett, vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?
18. És elaluvék Manasse az ő atyáival, és eltemetteték az ő háza mellett lévő kertben, az Uzza kertjében, és az ő fia, Amon uralkodék helyette.

Amon király

19. Amon huszonkét esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Mésullémet volt, a jótbabeli Hárus leánya.
20. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, amint cselekedett Manasse, az ő atyja.
21. És tökéletesen azon az úton járt, amelyen járt volt az ő atyja, és szolgált a bálványoknak, akiknek szolgált volt atyja, és azokat imádta.
22. És elhagyta az Urat, atyái Istenét, és nem járt az Úrnak útjában.
23. És pártot ütöttek Amon ellen a maga szolgái, és megölték a királyt az ő házában.
24. De a föld népe levágta mindazokat, akik pártot ütöttek volt Amon király ellen, és a föld népe királlyá tevé az ő fiát, Jósiást helyette.
25. Amonnak egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett, vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?
26. És eltemeték őt az ő sírjába, Uzza kertjében, és fia, Jósiás lett a király őhelyette.