Nátán feddő beszéde

1. Elküldé azért az Úr Dávidhoz Nátán [prófétát], ki bemenvén hozzá, monda neki: Két ember vala egy városban, egyik gazdag, a másik szegény.
2. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának;
3. A szegénynek pedig semmije nem vala egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett, és poharából ivott, és keblén aludt, és neki olyan vala, mintegy leánya.
4. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak: sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzá ment.
5. Akkor felgerjede Dávidnak haragja az ember ellen, és monda Nátánnak: Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte.
6. A bárányért pedig négyannyit kell adnia, mivelhogy ezt művelte, és annak nem kedvezett.
7. És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene: Én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből.
8. És neked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebledbe; ennek felette neked adtam Izraelnek és Júdának házát; [és] ha még ez kevés [volt], ezt s ezt adtam volna neked.
9. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos őelőtte? A hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg.
10. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen.
11. Ezt mondja az Úr: Íme, én éppen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más felebarátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal.
12. Mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekeszem azt.

Dávid megvallja bűnét és bocsánatot nyer. Salamon szűletése

13. Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.
14. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban: a te fiad is, aki lett neked, bizonnyal meghal.
15. Ezek után elméne Nátán az ő házához. És megveré az Úr a gyermeket, akit az Uriás felesége szült vala Dávidnak, és megbetegedék.
16. És könyörge Dávid az Istennek a gyermekért, és böjtöle is Dávid, és bemenvén, a földön feküvék éjjel.
17. Felkelének azért az ő házának vénei [és menének] őhozzá, hogy felemeljék őt a földről: de nem akará, és nem is evék ővelük kenyeret.
18. Hetednapra azért meghala a gyermek, és nem merik vala a Dávid szolgái neki megmondani, hogy meghalt a gyermek, mert ezt mondják vala: Íme, még mikor a gyermek élt, szóltunk neki, és meg sem hallotta szónkat; hogyan mondanánk meg neki, hogy meghalt a gyermek, hogy [magának] bajt szerezzen?
19. Látván pedig Dávid, hogy az ő szolgái suttognak, eszébe vevé Dávid, hogy meghalt a gyermek, és monda Dávid az ő szolgáinak: Meghalt-e a gyermek? Azok mondának: Meghalt.
20. Felkelvén azért Dávid a földről, megmosdék, és megkené magát, és más ruhát vőn magára, és bemenvén az Úr házába, imádkozék. Azután beméne a maga házába, és kérésére kenyeret vivének eleibe, és evék.
21. Akkor mondának az ő szolgái neki: Mi dolog ez, amit műveltél? Míg a gyermek élt, böjtöltél és sírtál; most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkelél és kenyeret ettél.
22. Monda ő: Míg a gyermek élt, addig böjtöltem és sírtam, mert ezt mondottam: Ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek.
23. De most, [hogy] meghalt, vajon miért böjtölnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? Én megyek őhozzá, de ő nem jő ide vissza énhozzám.
24. És megvigasztalá Dávid az ő feleségét, Betsabét, és beméne hozzá, és vele hála. És ő szült fiat, és nevezé annak nevét Salamonnak, és az Úr szereté azt,
25. Amint megizente vala Nátán próféta által, ki nevezé az ő nevét Jedidjának, az Úrért.

Rabba bevétele

26. Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak [városa], Rabba ellen, és megvevé a királyi várost.
27. És követeket külde Dávidhoz Joáb ilyen követséggel: Hadakoztam Rabba ellen, és meg is vettem a város[nak egyik részét, ahol a víz van].
28. Most azért gyűjtsd egybe a népnek maradékát, és szállj táborba a város ellen, foglald el azt, nehogy valamiképpen, ha én foglalnám el, róla neveztessék az én nevem!
29. Egybegyűjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harcola ellene, és elfoglalá azt.
30. És elvevé az ő királyuknak koronáját annak fejéről, melynek súlya egy talentum arany volt, és drága[kövekkel vala rakva], és lőn a Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.
31. A népet pedig, mely benne [vala], kihozatá; és némelyét fűrész, némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté; némelyeket mészkemencén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. Hazaméne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe.