Siba rágalmazza Mefibósetet

1. Mikor pedig Dávid egy kevéssé alább ment a [hegy] tetejéről, eleibe jöve Siba, a Méfibóset szolgája, két megnyergelt szamárral, melyeken kétszáz kenyér és száz kötés aszú szőlő és száz csomó füge és egy tömlő bor vala.
2. És monda a király Sibának: Mit akarsz ezzel? Felele Siba: A szamarak a király háznépéé legyenek, hogy rajtuk járjanak; a kenyér pedig és a füge, hogy a szolgák megegyék, és a bor, hogy igyék, aki megfárad a pusztában!
3. És monda a király: Hol van most a te uradnak fia? Felele Siba a királynak: Íme, Jeruzsálemben marada, mert azt mondja: Visszaadja ma nekem Izrael háznépe az én atyámnak országát.
4. És monda a király Sibának: Íme, minden tied legyen, valamije volt Méfibósetnek! Monda akkor Siba: Meghajtom magamat; vajha kegyelmet találnék előtted, oh, uram, király!

Sémei szidja Dávidot

5. Elméne azután Dávid király Bahurimig, és íme, onnan egy férfi jöve ki a Saul nemzetségéből való, kinek neve Sémei vala, Gérának fia, és kijövén szidalmazza vala [őket].
6. És kővel hajigálá Dávidot és Dávid királynak minden szolgáit, jóllehet az egész nép és az erős férfiak mindnyájan az ő jobb és bal keze felől valának.
7. És így szóla Sémei szitkozódása közben: Eredj, eredj, te vér[szopó] és istentelen ember!
8. Megfizet [most] az Úr neked Saul egész háza népének véréért, aki helyett te uralkodol; és adta az Úr az országot a te fiadnak, Absolonnak: és íme, te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy!
9. Monda pedig Abisai, Sérujának fia, a királynak: Hogyan szidalmazhatja ez a holt eb az én uramat, a királyt? Majd én elmegyek és fejét veszem.
10. Monda pedig a király: Mi közöm van veletek, Sérujának fiai? Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta neki: Szidalmazzad Dávidot; és ki mondhatja neki: Miért műveled ezt?
11. És monda Dávid Abisainak és minden szolgáinak: Íme, az én fiam, ki az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet: hogyne [cselekedné] tehát e benjáminita? Hagyjatok békét neki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta neki.
12. Netalán reátekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nekem az Úr az ő átka helyett.
13. És megy vala Dávid és az ő népe az úton, Sémei pedig a hegyoldalon átellenében menvén, mentében átkozódik, és köveket hajigál vala őellenébe, és port hány vala.
14. Eljuta annak utána a király és az egész nép, mely vele vala Ajefimbe, és ott megnyugovék.

Absolon követi Akhitófel gyalázatos tanácsát

15. Absolon pedig és az egész nép, Izraelnek férfiai, bemenének Jeruzsálembe, és Akhitófel is ővele.
16. Mikor pedig az Arkeából való Khúsai, a Dávid barátja bement Absolonhoz, monda Khúsai Absolonnak: Éljen a király, éljen a király!
17. És monda Absolon Khúsainak: Ez-e a barátod iránti szereteted? Miért nem mentél el barátoddal?
18. Felele Khúsai Absolonnak: Nem, hanem akit az Úr és ez a nép választ, és az Izraelnek minden fiai, azé leszek és azzal maradok.
19. Azután ugyan kinek szolgálnék [örömestebb], mint az én [barátom] fiának? Amint szolgáltam a te atyádnak, szintén olyan leszek tehozzád [is].
20. Monda pedig Absolon Akhitófelnek: Adjatok tanácsot, mit cselekedjünk!
21. Felele Akhitófel Absolonnak: Menj be a te atyádnak ágyasaihoz, akiket itthon hagyott, hogy őriznék a házat: és megérti az egész Izrael, hogy te atyád előtt gyűlöltté tetted magadat, és annál inkább megerősödnek mindazoknak kezeik, akik melletted vannak!
22. Sátort vonának azért Absolonnak a tetőn, és beméne Absolon az ő atyjának ágyasaihoz az egész Izraelnek szeme láttára.
23. És Akhitófel tanácsa, melyet adott, olyannak [tekintetett] abban az időben, mintha valaki az Isten szavát kérdezte volna; olyan volt Akhitófelnek minden tanácsa mind Dávid előtt, mind Absolon előtt.