A lázadó Séba veszedelme. Amasának Joáb által lett halála

1. Vala pedig ott történetesen egy istentelen ember, kinek neve Séba vala, Bikrinek fia, Benjámin [nemzetségéből] való férfiú. Ez trombitát fúvata, és monda: Nincsen nekünk semmi közünk Dávidhoz, és semmi örökségünk nincsen az Isai fiában. [Azért], oh Izrael, [oszoljatok el], ki-ki az ő sátorába.
2. Eltávozék azért mind az Izrael népe Dávidtól Séba után, Bikri fia után. A Júda [nemzetség]éből valók azonban mellette maradának az ő királyuknak, a Jordán [vizétől] fogva mind Jeruzsálemig.
3. Bemenvén pedig Dávid az ő házába Jeruzsálemben, előhozatá a király azt a tíz ágyasát, akiket otthon hagyott vala a ház őrzésére; és őrizet alá rekeszté, és tápláltatá azokat; de hozzájuk be nem méne. És őrizet alatt lőnek haláluknak napjáig, özvegységben élvén.
4. Monda pedig a király Amasának: Gyűjtsd össze nekem a Júda nemzetségét három nap alatt, és magad is itt légy jelen!
5. Elméne azért Amasa, hogy összegyűjtse Júdát, de több ideig késék, mint ahogy a [király] meghagyta vala neki.
6. Monda akkor Dávid Abisainak: Íme, majd gonoszabbul cselekeszik velünk Séba, Bikrinek fia, Absolonnál: Vedd magad mellé a te uradnak szolgáit, és kergesd meg őt, nehogy erős városokat szerezzen magának, és elmeneküljön előlünk!
7. Kimenének azért őutána a Joáb emberei, és a kereteusok, és peleteusok, és az erősek mindnyájan, és kimenének Jeruzsálemből, hogy üldözzék Sébát, Bikrinek fiát.
8. Mikor pedig ama nagy kősziklánál voltak, mely Gibeonnál van, Amasa jöve eleikbe. Joáb pedig ruhájába öltözvén, az ő ruháján felül derekához övedzett fegyvere a hüvelyében vala, mely mikor [Joáb] ment, leesék.
9. És monda Joáb Amasának: Egészségben vagy-e, atyámfia? És Joáb megfogá jobb kezével az Amasa szakállát, mintha meg akarná csókolni.
10. Amasa azonban nem őrizkedék a fegyvertől, mely Joáb kezében vala, és általüté őt az ötödik oldalborda alatt, és kiontá a belét a földre, és noha többször nem üté által, mindazáltal meghala. Joáb pedig és Abisai, az ő atyjafia, üldözék azután Sébát, a Bikri fiát.
11. Megálla pedig az [Amasa teste] felett Joábnak egy szolgája, és monda: Valaki Joábbal tart, és Dávidnak [javát] kívánja, Joáb után [siessen]!
12. Amasa pedig fetreng vala a vérben az útnak közepén. Látván pedig egy [ember], hogy ott mindenki megálla, kivoná Amasát az útról a mezőre, és ruhát vete őreá, mivel látta, hogy valaki csak arra ment, mind megállott.
13. Minekutána pedig kivonták az útról, minden ember Joáb után siet vala, hogy üldözzék Sébát, Bikrinek fiát.
14. És általméne [Séba] Izraelnek minden nemzetségein, Abelán és Bét-Maakán, és egész Béreán, kik egybegyűlvén, követik vala őt.
15. És eljövén, körülfogták őt Abelában, Bét-Maaka [városában], és nagy töltést emelének a város ellen, mely a kőfallal egyenlő volt; és az egész nép, mely Joábbal vala, rombolá, hogy ledöntse a kőfalat.
16. Akkor kiálta egy eszes asszony a városból: Halljátok meg, halljátok meg! Mondjátok meg, kérlek, Joábnak: Jöjj ide hozzám, valamit mondok neked!
17. Ki mikor hozzá ment, monda az asszony: Te vagy-e Joáb? Felele: Én vagyok. Ki monda neki: Hallgasd meg a te szolgálóleányodnak szavát! És felele: Meghallgatom.
18. Akkor monda az [asszony]: Korábban azt szokták mondani: Kérdezzék meg Abelát, és úgy végeztek.
19. Én Izrael békeszerető hívei közül való vagyok, te pedig el akarsz pusztítani egy várost és anyát Izraelben? Miért akarod elnyelni az Úrnak örökségét?
20. Akkor felele Joáb, és monda: Távol legyen, távol legyen az éntőlem, hogy elnyeljem és elveszessem!
21. Nem úgy van a dolog, hanem egy ember az Efraim hegységéből való, akinek neve Séba, a Bikri fia, felemelte kezét Dávid király ellen. Adjátok kézbe azt egyedül, és elmegyek a város alól! És monda az asszony Joábnak: Íme, majd kivetjük a kőfalon a fejét neked.
22. Elméne azért az asszony nagy eszesen az egész községhez, és elvágatá Sébának, a Bikri fiának fejét, és kiveték Joábnak. Akkor megfúvatá a trombitát, és hazaoszlának a város alól ki-ki az ő sátorába, Joáb pedig hazaméne Jeruzsálembe a királyhoz.

Dávid szolgál

23. Joáb pedig Izrael egész serege felett való volt, Benája pedig, Jójadának fia, a kereteusok és peleteusok vezére vala.
24. Adorám pedig adószedő, és Jósafát, Ahiludnak fia, emlékíró vala.
25. Séja íródeák, Sádók pedig és Abjátár papok valának.
26. A Jairból való Ira is Dávidnak fő embere vala.