Éhínség Saulnak a Gibeonitákon elkövetett gyilkosság miatt. Rispa

1. Lőn pedig nagy éhség Dávidnak idejében három egész esztendeig egymás után, és megkeresé [emiatt] Dávid az Urat, és monda az Úr: Saulért és az ő vérszopó háznépéért van ez, mivelhogy megölte a gibeonitákat.
2. Hívatá azért a király a gibeonitákat, és szóla nekik: (A gibeoniták pedig nem az Izrael fiai közül valók valának, hanem az emoreusok maradékából, akiknek az Izrael fiai megesküdtek vala. Saul mindazáltal alkalmat keresett vala, hogy azokat levágassa az Izrael és Júda nemzetsége iránti buzgalmából.)
3. És monda Dávid a gibeonitáknak: Mit cselekedjem veletek, és mivel szerezzek engesztelést, hogy áldjátok az Úrnak örökségét?
4. Felelének neki a gibeoniták: Nincsen nekünk sem ezüstünk, sem aranyunk Saulnál és az ő házánál, és nem kell minekünk, hogy valaki megölettessék Izraelben. És monda: Valamit mondotok, megcselekszem veletek.
5. Akkor mondának a királynak: Annak az embernek a [házából], aki megemésztett minket, és aki ellenünk [gonoszt] gondola, hogy megsemmisíttessünk, és meg ne maradhassunk Izrael egész határában;
6. Adj nekünk hét embert az ő maradékai közül, akiket felakasszunk az Úr előtt, Saulnak, az Úr választottjának Gibeájában! És monda a király: Én átadom.
7. És kedveze a király Méfibósetnek, Jonatán fiának, ki Saul fia vala, az Úr [nevére tett] esküvésért, mely közöttük tétetett, Dávid és Jonatán között, a Saul fia között.
8. De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát, kiket Saulnak szült vala, Armónit és Méfibósetet, és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, Adrielnek, a Méholátból valónak.
9. És adá azokat a gibeoniták kezébe, akik felakaszták őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztulának el, és az aratás első napjaiban, az árpaaratás kezdetén ölettek meg.
10. Vőn pedig Rispa, Ajának leánya [egy] zsákruhát, és kiteríté azt magának a kősziklán az aratás kezdetétől fogva, míg eső lőn reájuk az égből: és nem engedé az égi madarakat azokra szállani nappal, sem pedig a mezei vadakat éjszaka.
11. És megmondák Dávidnak, amit Rispa, Ajának leánya, Saulnak ágyasa cselekedett.
12. Akkor elméne Dávid, és elhozá a Saul és Jonatán tetemeit a jábes-gileádbeliektől, kik ellopták vala azokat a Betsánnak utcájáról, ahol őket a filiszteusok felakasztották vala, mikor a filiszteusok megverték Sault a Gilboa hegyén.
13. És elhozták onnét Saulnak és az ő fiának, Jonatánnak tetemeit, és összeszedték azoknak tetemeit is, akik felakasztattak.
14. És eltemeték Saulnak és az ő fiának, Jonatánnak tetemeit a Benjámin földjében, Sélában, az ő atyjának, Kisnek sírboltjában; és megtették mindazt, amit a király parancsolt. És kiengesztelődött ezáltal Isten az ország iránt.

Győzelmek a Filiszteusok felett

15. Ezután ismét háborút kezdének a filiszteusok Izrael ellen; és elméne Dávid az ő szolgáival együtt, és harcolának a filiszteusok ellen annyira, hogy Dávid elfárada.
16. Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások maradékából való vala (kinek kopjavasa háromszáz rézsiklust nyomott, és új hadiszerszámmal volt felövezve), elhatározá magában, hogy megöli Dávidot;
17. De Abisai, Sérujának fia segített neki, és általüté a filiszteust, és megölé. Akkor esküvéssel fogadák neki a Dávid szolgái, ezt mondván: [Soha] többé velünk hadba nem jössz, hogy az Izraelnek szövétnekét el ne oltsad.
18. Lőn azután is harcuk a filiszteusokkal Gób [városánál], és Sibbékai, Husát [város]ból való, akkor megölé Sáfot, ki az óriások maradékai közül való vala.
19. Azután újra lőn háború a filiszteusokkal Góbnál, hol Elkhanán, a Betlehemből való Jaharé, Oregimnek fia, megölé a gitteus Góliátot, kinek kopjanyele olyan vala, mint a szövőknek zugolyfája.
20. Gátban is volt háború, hol egy óriás férfi vala, kinek kezein és lábain hat-hat ujjai valának, [azaz] mindenestől huszonnégy, és ez is óriástól származott vala.
21. És szidalmazá Izraelt, de megölé Jonatán, Dávid bátyjának, Simeának fia.
22. Ezek négyen származtak Gátban az óriástól, kik mind Dávid keze által és az ő szolgáinak kezeik által estek el.