Dávid utolsó beszédei

1. Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, [annak] a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence.
2. Az Úrnak lelke szólott énbennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.
3. Izraelnek Istene szólott, Izraelnek kősziklája mondá nekem: Aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik:
4. Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől [sarjadzik] a fű a földből.
5. Avagy nem ilyen-e az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes üdvösségemet és minden kívánságomat nem sarjadoztatja-e?
6. De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak;
7. Hanem aki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg.

Dávid hősei és tetteik

8. Ezek pedig a Dávid erős [vitézeinek] nevei: Joseb-Bassebet, a tahkemonita, aki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolcszázat sebesített meg.
9. Őutána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, akik Dáviddal valának, mikor a filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harcra, és az izraeliták megfutamodtak volt.
10. Ő megállván, vágta a filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére őutána, [de] csak a fosztogatásra.
11. Őutána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a filiszteusok egy seregbe ott, ahol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a filiszteusok elől:
12. Akkor ő megálla annak a darab [földnek] közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.
13. A harminc vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében.
14. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok őrsége pedig Betlehemnél.
15. [Vizet] kívánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nekem vizet innom a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van?
16. Akkor a három vitéz keresztültört a filiszteusok táborán, és merítének vizet a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak.
17. És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt műveljem; avagy azoknak az embereknek vérét [igyam-e meg], kik életüket [halálra] adva mentek el a [vízért]? És nem akará azt meginni. Ezt művelte a három hős.
18. Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, aki e háromnak feje volt, aki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és neki nagy híre vala a három között.
19. A három között bizonyára híres volt, és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel.
20. Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagy tehetségű, aki Kabséelből való vala; ez ölé meg a moábitáknak két fő vitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen.
21. Ugyanő ölt meg egy Egyiptomból való tekintélyes embert. Az egyiptomi kezében dárda vala, és ő [csak egy] pálcával méne reá; és kivevé az egyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával.
22. Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és neki is jó híre vala a három erős vitéz között.
23. Híres volt ő a harminc között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És elöljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.
24. Asáel is, Joáb atyjafia, e harminc közül való, [kik ezek]: Elkhanán, a betlehemi Dódónak fia;
25. Haród [városbeli] Samma; [azon] Haródból [való] Elika;
26. Héles, Páltiból való; Híra, a Thékoából való Ikkes fia;
27. Abiézer, Anathóthból; Mébunnai, Husátból való;
28. Sálmon, Ahóhitból való; Maharai, Nétofátból;
29. Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié;
30. Benája, Pirathonból való; Hiddai, a patak mellett való gáhasbeli;
31. Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való;
32. Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia, Jonatán;
33. Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fia;
34. Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, gilóbeli Akhitófelnek fia;
35. Hesrai, Kármelből való; Paharai, Arbiból való;
36. Jigeál, sobabeli Nátánnak fia; Báni, Gádból való;
37. Sélek, ammonita; Naharai, Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója;
38. Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből való;
39. Hitteus Uriás. Mindössze harmincheten.