Dávid fiai

1. Sok ideig tartó hadakozás lőn a Saul háznépe között és a Dávid háznépe között. Dávid pedig mind feljebb-feljebb emelkedik és erősbödik vala; a Saul háza pedig alább-alább száll és fogy vala.
2. Fiai születének Dávidnak Hebronban, kik között elsőszülött vala Ammon, a Jezréelből való Ahinoámtól;
3. A második pedig Kileáb, a kármelbeli Nábál feleségétől, Abigailtól való, és a harmadik Absolon, a Máákha fia, aki a gessurbeli Thalmai király leánya vala;
4. És a negyedik Adónia, Haggitnak fia, és az ötödik Sefátia, Abitál fia,
5. A hatodik Ithreám, Eglától, Dávid feleségétől való: ezek születtek Dávidnak Hebronban.

Abner Dávidhoz pártol, de Joáb megöli

6. Míg a hadakozás tartott a Saul háza népe és a Dávid háza népe között, Abner igen ragaszkodék a Saul háza népéhez.
7. Vala pedig Saulnak egy ágyasa, kinek neve vala Rizpa, Ajának leánya; és monda [Isbóset] Abnernek: Miért mentél be az én atyámnak ágyasához?
8. Felette igen megharaguvék azért Abner az Isbóset szaván, és monda: Ebfej vagyok-e én, ki Júdával tart? Én most nagy irgalmasságot cselekedtem a te atyádnak, Saulnak házával, az ő atyjafiaival és rokonságaival, és nem adtalak téged Dávidnak kezébe; és te [mégis] ez asszonynak vétkét reám fogod most.
9. Úgy cselekedjék Isten Abnerrel [most] és ezután is, hogy amint megesküdött az Úr Dávidnak, én is aszerint cselekeszem vele:
10. Hogy elveszem a királyságot Saulnak házától, és megerősítem Dávidnak székét az Izrael és a Júda felett, Dántól fogva mind Bersebáig!
11. És nem felelhete semmit erre Abnernek, mivelhogy igen fél vala tőle.
12. Követeket külde azért Abner Dávidhoz maga helyett ilyen üzenettel: Vajon kié az ország? Azt mondván: Tégy frigyet velem, és íme, az én erőm is temelletted lesz, hogy az egész Izraelt hozzád hajtsam!
13. Kinek felele [Dávid]: Jó, én frigyet kötök veled. De mindazáltal egyet kérek tőled, mondván: [Addig] ne lássad az én arcomat, míg el nem hozod nekem Mikált, a Saul leányát, mikor ide akarsz jőni, hogy arcomat lássad!
14. És követeket külde Dávid Isbósethez, a Saul fiához, kik ezt mondják: Add vissza az én feleségemet, Mikált, kit én száz filiszteus előbőrével jegyeztem el magamnak!
15. Elkülde azért Isbóset, és elvéteté őt az ő férjétől, Páltieltől, Láis fiától.
16. És vele ment az ő férje [is], sírva követvén őt Bahurimig; és [ott] mondá neki Abner: Eredj, menj vissza! És hazatére.
17. Annak utána Abner szóla az Izrael véneinek, mondván: Immár régtől fogva kívántátok Dávidot, hogy királyotok legyen nektek,
18. Azért most vigyétek véghez! Mert az Úr szólott Dávidnak, ezt mondván: Az én szolgámnak, Dávidnak keze által szabadítom meg az én népemet, Izraelt, a filiszteusok kezéből, és minden ellenségeinek kezéből.
19. Azután szóla Abner a Benjámin [nemzetség]ével is, és elméne Abner Dávidhoz is Hebronba, hogy megjelentse neki mindazt, ami tetszenék Izrael népének és Benjámin egész nemzetségének.
20. Mikor pedig eljutott Abner Dávidhoz Hebronba és ővele együtt húsz ember, megvendégelé Dávid Abnert és a vele volt embereket.
21. Ennek utána monda Abner Dávidnak: Felkelek és elmegyek, hogy az egész Izraelt ide gyűjtsem az én uram eleibe, a király eleibe, akik frigyet kössenek teveled, és uralkodjál mindeneken úgy, amint szívednek tetszik! És visszabocsátá Dávid Abnert, és elméne békével.
22. És íme, a Dávid szolgái és Joáb jőnek vala a táborból, és sok prédát hoznak magukkal, de Abner nem volt már Dávidnál Hebronban, mert elbocsátotta őt, és békével elment vala.
23. Joáb pedig és az egész sereg, mely ővele vala, amint megérkezének, értesíték Joábot e dolog felől, mondván: Idejött Abner, Nérnek fia, a királyhoz, és visszabocsátá őt, és békével hazatére.
24. Beméne azért Joáb a királyhoz és monda: Mit cselekedtél? Íme, Abner hozzád jött. Miért bocsátád el őt, hogy elmenjen?
25. Ismered-e Abnert, a Nér fiát? Csak azért jött volt ide, hogy megcsalhasson, és kikémlelje a te kijövésedet és bemenésedet, és megtudjon mindent, amit te cselekszel.
26. És kimenvén Joáb Dávidtól, követeket külde Abner után, kik visszahozák őt a Sira kútjától; Dávid azonban nem tudja vala.
27. Visszajövén Abner Hebronba, félreszólítá őt Joáb a kapu között, mintha titokban akarna vele beszélni, és általüté ott őt az ötödik oldalbordájánál, és meghala Asáelnek, a [Joáb] atyjafiának véréért.
28. Mely dolgot minekutána megtudott Dávid, monda: Ártatlan vagyok én és az én országom mindörökké az Úr előtt, Abnernek, a Nér fiának vérétől.
29. Szálljon ez Joábnak fejére és az ő atyjának egész háznépére; és el ne fogyjon a Joáb házából a folyásos, a bélpoklos, a mankón járó, és aki fegyver miatt vész el, és a kenyér nélkül szűkölködő!
30. Joáb pedig és Abisai, az ő atyjafia, azért ölék meg Abnert, mivelhogy megölte vala az ő atyjukfiát, Asáelt, Gibeonban a harcon.
31. Monda pedig Dávid Joábnak és mind az egész népnek, mely vele vala: Szaggassátok meg ruháitokat, és öltözzetek zsákba, és sírjatok Abner előtt! Dávid király pedig megy vala a koporsó után;
32. És eltemeték Abnert Hebronban. Akkor felkiálta a király, és igen síra az Abner koporsója felett, és síra az egész nép is.
33. És a király gyászdalt szerezvén Abner felett, monda: Gaz halállal kelle kimúlnia Abnernek?
34. A te kezeid nem voltak megkötve, sem lábaid béklyóba verve; de úgy vesztél el, mint álnok ember miatt szokott elveszni az ember! És siratá őt ismét az egész nép.
35. Előjöve pedig mind az egész nép, hogy enni adjanak Dávidnak, mikor még a nap fenn vala, de megesküvék Dávid, ezt mondván: Úgy cselekedjék énvelem az Isten [most] és ezután is, hogy míg a nap le nem megy, sem kenyeret, sem egyebet nem eszem!
36. Mely dolgot mikor az egész község megértett, igen tetszék nekik; valamint a többi dolga is, amit a király cselekszik vala, igen tetszék nekik.
37. És megértette azon a napon az egész nép és az egész Izrael, hogy nem a királytól volt, hogy Abnert, a Nér fiát megölték.
38. Monda pedig a király az ő szolgáinak: Nem tudjátok-e, hogy nagy fejedelem esett ma el az Izraelben?
39. Én pedig ma erőtelen, noha felkent király vagyok, ezek pedig, a Sérujának fiai hatalmasabbak nálamnál. De fizessen meg az Úr annak, aki gonoszt cselekszik, az ő gonoszsága szerint!