Isbósetet megölik szolgái, kiket viszont Dávid ölet meg

1. Mikor pedig meghallotta Saul fia, hogy meghalt Abner Hebronban, igen megfogyatkozék az ő ereje. Sőt az egész Izrael megrémüle.
2. Két fővezére volt a Saul fiának, egyiknek neve Bahana és a másiknak neve Rékáb, Rimmonnak fiai, ki Beerótból való vala, a Benjámin fiai közül; mert Beerót is a Benjámin [városai] közé számláltatik.
3. Elfutottak vala pedig a beerótbeliek Gittáimba, és lőnek ott jövevények mind e mai napig.
4. Jonatánnak pedig, a Saul fiának, volt egy sánta fia (ötesztendős vala, mikor Jezréelből hír jött Saul és Jonatán felől, és felvevé őt a dajkája, hogy elszaladjon [vele]; lőn pedig, hogy mikor a [dajka] gyorsan futott, elesett, és megsántula), ennek neve vala Méfibóset.
5. Elmenének azért a beerótbeli Rimmonnak fiai, Rékáb és Bahana, és bemenének Isbósetnek házába, mikor a nap legmelegebb vala, és ő déli álmát alussza vala.
6. Bemenvén azért ezek a ház belsejébe, gabonát vive, általüték őt az ötödik oldalborda alatt; s Rékáb és az ő atyjafia, Bahana, elszaladának.
7. Mikor azért ezek a házba bementek, és ő hálószobájában az ágyán feküvék, megsebesítvén megölték őt, s fejét levágva, felvették az ő fejét, és egész éjjel mennek vala a sík mezőn.
8. És elvivék Isbóset fejét Dávidhoz Hebronba, és mondának a királynak: Ímhol Isbósetnek, Saul fiának, a te ellenségednek feje, aki üldözé a te lelkedet, és az Úr bosszút állott e mai napon az én uramért, a királyért, Saulon és az ő maradékán.
9. Felele pedig Dávid Rékábnak és Bahanának, az ő atyjafiának, a beerótbeli Rimmon fiainak, és monda nekik: Él az Úr, ki az én életemet megszabadította minden nyomorúságból,
10. Hogy én azt, aki nekem hírt hozott vala, ezt mondván: Íme, meghalt Saul (és azt hitte, hogy azzal nekem örömet szerez), megragadván megöletém őt Siklágban, holott jutalmat kellett volna adnom neki hírmondásáért;
11. Mennyivel inkább az istentelen embereket, kik ágyában, a maga házában ölték meg az igaz embert? Azért most vajon ne kívánjam-e meg az ő vérét kezeitekből, hogy titeket eltöröljelek a földről?
12. Parancsola azért Dávid az ő szolgáinak, hogy megöljék őket; és elvagdalák kezeiket és lábaikat, és felakaszták őket Hebronban, a halastó mellett. Isbósetnek pedig fejét felvevén, eltemeték az Abner sírboltjába, Hebronban.