A többi törzsek felkenik Dávidot

1. Eljövének pedig Dávidhoz Hebronba Izraelnek minden nemzetségei, és szólának ilyenképpen: Íme, mi a te csontodból és testedből valók vagyunk,
2. [Mert] ennek előtte is, mikor Saul uralkodott felettünk, te vezérelted ki s be Izraelt, és az Úr azt mondotta neked: Te legelteted az én népemet, az Izraelt, és te fejedelem leszel Izrael felett.
3. Eljövének azért Izraelnek minden vénei a királyhoz Hebronba, és frigyet tőn velük Dávid király Hebronban az Úr előtt, és királlyá kenék Dávidot Izrael felett.
4. Harmincesztendős vala Dávid, mikor uralkodni kezde, [és] negyven esztendeig uralkodék.
5. Hebronban uralkodék a Júda [nemzetség]én hét esztendeig és hat hónapig; és Jeruzsálemben uralkodék harminchárom esztendeig az egész Izrael és Júda [nemzetség]ein.

Dávid beveszi Jeruzsálemet

6. Felméne pedig a király és az ő népe Jeruzsálembe a jebuzeusok ellen, kik azt a földet lakják vala, ők azonban azt mondák Dávidnak: Nem jössz ide be, hanem a sánták és vakok elűznek téged! [Mellyel] azt jelenték: Nem jő ide be Dávid.
7. Bevevé mindazáltal Dávid a Sion várát, és az [immár] a Dávid városa.
8. Mert azt mondá Dávid ama napon: Mindenki, aki vágja a jebuzeusokat, menjen fel a csatornához, [és vágja ott] a sántákat és a vakokat, akiket gyűlöl a Dávid lelke! Ezért mondják: Vak és sánta ne menjen be a házba!
9. És lakozék Dávid abban a várban, és nevezé azt Dávid városának; és megépíté Dávid körös-körül, Millótól fogva befelé.
10. Dávid pedig folytonosan emelkedék és növekedék, [mert] az Úr, a Seregeknek Istene vala ővele.

Dávid családja és győzelmei

11. Követeket külde pedig Hirám, Tírusznak királya Dávidhoz, és cédrusfákat is, ácsmestereket és kőműveseket, és építének házat Dávidnak.
12. És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felett való királyságában, és hogy felmagasztalta az ő királyságát az ő népéért, Izraelért.
13. Vőn pedig még magának Dávid ágyasokat, és feleségeket Jeruzsálemből, minekutána Hebronból odament; és lőnek még Dávidnak fiai és leányai.
14. És ezek a nevei azoknak, akik Jeruzsálemben születtek: Sammua, Sóbáb, Nátán, Salamon,
15. Ibhár, Elisua, Néfeg, Jáfia,
16. Elisáma, Eljada és Elifélet.
17. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy királlyá kenték Dávidot az Izraelen, felkelének mind a filiszteusok, hogy Dávidot megkeressék, melyet megértvén Dávid, aláméne az erősségbe.
18. A filiszteusok pedig elérkezének, és elszéledének a Réfaim völgyében.
19. Megkérdé azért Dávid az Urat ilyen szóval: Elmenjek-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Felele az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a filiszteusokat!
20. Elérkezék azért Dávid Baál Perázimba, és megveré ott őket Dávid, és monda: Szétszórta az Úr ellenségeimet előttem, mint a víz szokott eloszlani; azért nevezé azt a helyet Baál Perázimnak.
21. És otthagyák az ő bálványaikat, melyeket felszedének Dávid és az ő szolgái.
22. Azután ismét feljövének a filiszteusok, és elszéledének a Réfaim völgyében.
23. Megkérdé azért Dávid az Urat, ki ezt felelé: Ne menj [most] reájuk, [hanem] kerülj a hátuk mögé, és a szederfák ellenében támadd meg őket!
24. És mikor a szederfák tetején indulásnak zaját fogod hallani, akkor indulj meg, mert akkor kimegy teelőtted az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát!
25. És úgy cselekedék Dávid, amint megparancsolta vala neki az Úr: és vágta a filiszteusokat Gibeától fogva, mind[addig], míg Gézerbe mennél.