A frigyláda Jeruzsálembe vitele, Mikál csúfolódása

1. Összegyűjté ezek után Dávid az egész Izraelnek színét, harmincezer [embert],
2. És felkelvén, elméne Dávid az egész néppel együtt, mely vele vala, Júdának [városába], Bahalába, hogy elhozza onnét az Isten ládáját, mely Névről, a Seregek Urának nevéről neveztetik, ki ül a kerubok között.
3. És tevék az Isten ládáját új szekérre, és elhozák azt Abinádábnak házától, mely vala a dombon, és Uzza és Ahió, Abinádáb fiai vezetik az új szekeret.
4. Elvivék azért azt az Abinádáb házából, mely a dombon vala, az Isten ládájával, és Ahió a láda előtt megyen.
5. Dávid pedig és az egész Izrael népe örvendeznek vala az Úr előtt, jegenyefából való minden [szerszámokkal], hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal.
6. És mikor Nákonnak szérűjére jutának, kinyújtá Uzza [az ő kezét] az Isten ládájára, és megtartá [azt], mert az ökrök félremozdították vala.
7. Ennek okáért felgerjede az Úr haragja Uzza ellen, és megölé ott őt az Isten vakmerőségéért; és meghala ott az Isten ládája mellett.
8. És bosszankodék Dávid, hogy az Úr ilyen romlással rontotta meg Uzzát, és nevezé azt a helyet Péres Uzzának, mind e mai napig.
9. Megfélemlék azért Dávid azon a napon az Úrtól, és monda: Hogyan jöjjön az Úr ládája énhozzám?
10. És nem akará Dávid magához vinni az Úrnak ládáját Dávidnak városába, hanem letéteté azt Dávid a gitteus Obed-Edom házánál.
11. És lőn az Úrnak ládája a gitteus Obed-Edom házánál három hónapig, és megáldá az Úr Obed-Edomot és egész háznépét.
12. És megmondák Dávid királynak ilyen szóval: Megáldotta az Úr az Obed-Edom házát és mindenét, amije van, az Isten ládájáért. És elmenvén Dávid, elvivé az Isten ládáját az Obed-Edom házától Dávid városába vigassággal.
13. Mikor pedig [azok], akik az Úr ládáját vitték, hat lépést mentek, áldozék [ott egy] ökröt és hízott borjút.
14. Dávid pedig teljes erejéből táncol vala az Úr előtt, és gyolcs efódot övedzett magára Dávid.
15. Dávid azért és Izraelnek egész háza felvivék az Úr ládáját énekléssel és trombitaszóval.
16. Lőn pedig, hogy mikor az Úr ládája Dávid városába ért, Mikál, Saulnak leánya kinéz vala az ablakon, és látván, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálá őt szívében.
17. Mikor pedig bevitték az Úr ládáját, és elhelyezék azt az ő helyére a sátornak közepére, melyet számára Dávid felállíttatott, akkor áldozott Dávid egészen égő áldozatokat és hálaadó áldozatokat az Úr előtt.
18. Mikor pedig elvégezte Dávid az egészen égő áldozatot és a hálaadó áldozatot, megáldá a népet a Seregek Urának nevében.
19. És osztogattata Dávid mind az egész népnek, Izrael egész seregének, férfiaknak és asszonyoknak, mindenkinek egy-egy lepényt, egy-egy darab húst, és egy-egy kalácsot; és elméne mind az egész nép, ki-ki az ő házához.
20. Mikor pedig Dávid hazament, hogy megáldja az ő háznépét [is]: kijöve Mikál, a Saul leánya Dávid eleibe, és monda: Mily dicsőséges vala ma Izrael királya, ki az ő szolgáinak szolgálói előtt felfosztózott vala ma, mint ahogy egy esztelen szokott felfosztózni!
21. És monda Dávid Mikálnak: Az Úr előtt, ki inkább engem választott, mint atyádat és az ő egész háza népét, hogy az Úr népének, Izraelnek fejedelme legyek, igen, az Úr előtt örvendezém.
22. Sőt, minél inkább megalázom magamat, és minél alábbvaló leszek a magam szemei előtt: annál dicséretreméltóbb leszek a szolgálók előtt, akikről te szólasz.
23. Ennek okáért Mikálnak, Saul leányának nem lőn soha gyermeke az ő halálának napjáig.