Buzdítás hivatali hűségre

1. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában:
2. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással!
3. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük;
4. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak.
5. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd!
6. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.

Pál harca és koronája

7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
8. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Tudósítások, megbízások és üdvözletek

9. Igyekezzél hozzám jőni hamar,
10. Mert Démás engem elhagyott e jelenvaló világhoz ragaszkodván, és elment Tesszalonikába; Krescens Galáciába; Titus Dalmáciába.
11. Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.
12. Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.
13. A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképpen a hártyákat.
14. Az ércmíves Sándor sok bajt szerzett nekem: fizessen meg az Úr neki cselekedetei szerint!
15. Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédeinknek.
16. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nekik!
17. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.
18. És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; akinek dicsőség örökkön-örökké! Ámen.
19. Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesiforus háznépét!
20. Erástus Korintusban maradt, Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.
21. Igyekezzél tél előtt eljőni! Köszönt téged Eubulus, és Pudens, és Linus, és Klaudia, és mind az atyafiak.
22. Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel! Kegyelem veletek! Ámen.