Jövendölés az Úr eljövetelét megelőző szakadásról és az antikrisztusról

1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére és a mi őhozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nekünk [tulajdonított] levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen! Mert nem [jön az el addig], mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
4. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
5. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még tinálatok valék?
6. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért [csak] a maga idejében fog az megjelenni.
7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
9. Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.
11. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak,
12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
13. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek tiértetek, atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
14. Amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, a mi Urunk, Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
15. Miért is, atyámfiai, legyetek állhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
16. Maga pedig a mi Urunk, Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és reménységgel ajándékozott meg,
17. Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és cselekedetben.