Pál Korinthusban

1. Ezek után Pál Athénből eltávozván, méne Korintusba.
2. És mikor egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, ki nemrégen jött Itáliából, és feleségére, Priscillára (mivelhogy Klaudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából): hozzájuk csatlakozék.
3. És mivelhogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók valának.
4. Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.
5. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Silás és Timóteus, szorongatá a lélek Pált, és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus.
6. Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit megrázva monda nekik: Véretek a fejetekre, én tiszta vagyok: mostantól fogva a pogányokhoz megyek.
7. És általmenvén onnét, méne egy Justus nevű, istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával.
8. Krispus pedig, a zsinagógának feje hitt az Úrban egész háza népével egybe, a korintusbeliek közül is sokan hallván, hisznek vala, és megkeresztelkednek vala.
9. Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass,
10. Mert én veled vagyok, és senki sem támad reád, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban.
11. És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét.
12. Mikor pedig Gallió volt Akhája tiszttartója, reátámadának a zsidók egy akarattal Pálra, és vivék őt a törvényszék elébe,
13. Mondván: Ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket.
14. Mikor pedig Pál meg akará nyitni száját, monda Gallió a zsidóknak: Ha valóban valami bosszútételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket:
15. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni.
16. És elűzé őket a törvényszék elől.
17. A görögök pedig mindnyájan Sostenest, a zsinagógának fejét megragadván, verik vala a törvényszék előtt, de Gallió velük semmit sem gondola.

Pál Efézuson át Jeruzsálembe és Antiókhiába tér vissza

18. Pál pedig, miután még több napig ott marada, az atyafiaktól elbúcsúzván, Szíriába hajózék, és vele együtt Priscilla és Akvila, minekutána fejét megnyírta Kenkreában, mert fogadása vala.
19. Juta pedig Efézusba, és azokat ott hagyá, ő maga pedig bemenvén a zsinagógába, vetekedék a zsidókkal.
20. Mikor pedig azok kérék, hogy több ideig maradjon náluk, nem álla reá,
21. Hanem búcsút vőn tőlük, mondván: Mindenesetre Jeruzsálemben kell nekem a következő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajózék Efézusból.
22. És miután Cézáreába érkezék, felmenvén [Jeruzsálembe] és köszöntvén a gyülekezetet, leméne Antiókiába.

Pál harmadik térítői útjára indul. Apollós Efézusban

23. És miután [ott] bizonyos időt eltöltött, elméne, eljárván renddel Galácia tartományát és Frigiát, erősítve a tanítványokat mind.
24. Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, ki az Írásokban tudós vala.
25. Ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és lélekben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala.
26. És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útját.
27. Mikor pedig Akhájába akara átmenni, buzdítván [őt] az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használa azoknak, kik hittek vala a kegyelem által,
28. Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az Írásokból, hogy Jézus a Krisztus.