A törvény emlékkövei

1. Mózes pedig, és Izrael vénei parancsot adtak a népnek, mondván: Tartsátok meg mind e parancsolatot, amelyet én parancsolok ma nektek!
2. És amely napon általmentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad nektek: nagy köveket állíts fel, és meszeld be azokat mésszel.
3. És mihelyt általmégy, írd fel azokra e törvénynek minden igéjét, hogy bemehess arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, a tejjel és mézzel folyó földre, amiképpen megígérte neked az Úr, a te atyáidnak Istene.
4. Mihelyt azért általmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, amelyeket én e mai napon parancsolok nektek, az Ebál hegyén; és meszeld be azokat mésszel.
5. És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek; olyan kövekből való oltárt, amelyeket vassal meg ne faragj.
6. Ép kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát, és áldozzál azon egészen égő áldozatokat az Úrnak, a te Istenednek.
7. Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt.
8. És írd fel a kövekre e törvénynek minden igéjét igen világosan!
9. És szóla Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok az egész Izraelnek, mondván: Figyelj és hallgass, Izrael! E mai napon lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé.
10. Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek szavára, és cselekedjél az ő parancsolatai és rendelései szerint, amelyeket én parancsolok ma neked!

Az ebálhegyi átok

11. És parancsola Mózes azon a napon a népnek, mondván:
12. Ezek álljanak fel a népnek megáldására a Garizim hegyén, mikor általmentek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár, József és Benjámin.
13. Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Naftali.
14. Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izrael népének fennszóval:
15. Átkozott az ember, aki faragott és öntött képet csinál utálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja [azt]! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!
16. Átkozott, aki kevésre becsüli az ő atyját vagy anyját! És mondja az egész nép: Ámen!
17. Átkozott, aki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen!
18. Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen!
19. Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát! És mondja az egész nép: Ámen!
20. Átkozott, aki az ő atyjának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyjának takaróját! És mondja az egész nép: Ámen!
21. Átkozott, aki közösül valamely barommal! És mondja az egész nép: Ámen!
22. Átkozott, aki az ő leánytestvérével hál, az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen!
23. Átkozott, aki az ő napával hál! És mondja az egész nép: Ámen!
24. Átkozott, aki megöli az ő felebarátját titkon! És mondja az egész nép: Ámen!
25. Átkozott, aki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!
26. Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen!