Intés a törvényhez való engedelemre

1. Most pedig hallgass, oh Izrael, a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ad nektek.
2. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek.
3. Szemeitekkel láttátok, amit cselekedett az Úr Baal-Peór miatt, hogy minden embert, aki Baal-Peór után járt, kipusztított az Úr, a te Istened teközüled.
4. Ti pedig, akik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig.
5. Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nekem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt.
6. Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint [mihozzánk] az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8. És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?!
9. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival!
10. [El ne felejtkezzél] a napról, amelyen az Úr előtt, a te Istened előtt állottál a Hóreben, amikor azt mondta nekem az Úr: Gyűjtsd egybe nekem a népet, hogy hallassam vele beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem minden időben, amíg e földön élnek, és tanítsák meg fiaikat is!
11. És előjárulátok, és megállátok a hegy alatt; a hegy pedig tűzben ég vala mind az ég közepéig, [mindamellett] sötétség, köd és homályosság vala.
12. És szóla az Úr nektek a tűz közepéből. A szavak hangját ti [is] halljátok vala, de csak a hangot, alakot azonban nem láttok vala.
13. És kijelenté nektek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kőtáblára.
14. Engem is utasított az Úr abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket a rendelésekre és végzésekre, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt.
15. Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben,
16. Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére;
17. Képére valamely baromnak, amely van a földön; képére valamely repdeső madárnak, amely röpköd a levegőben;
18. Képére valamely földön csúszó-mászó állatnak; képére valamely halnak, amely van a föld alatt lévő vizekben.
19. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.
20. Titeket pedig [kézen] fogott az Úr, és kihozott titeket a vaskemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek neki örökös népe, miképpen e mai napon [vagytok].
21. De énreám megharaguvék az Úr timiattatok, és megesküvék, hogy nem megyek át a Jordánon, és hogy nem megyek be arra a jó földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül.
22. Miután én meghalok e földön, nem megyek át a Jordánon; ti pedig átmentek, és bírjátok azt a jó földet.
23. Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr, a te Istened!
24. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.
25. Hogyha majd fiakat és unokákat nemzesz, és megvénhedtek azon a földön, és elvetemedtek, és csináltok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, és gonoszt cselekesztek az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, haragra ingerelvén őt:
26. Bizonyságul hívom tiellenetek e mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, amelyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt; nem laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla.
27. És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket az Úr.
28. És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kőnek, amelyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak.
29. De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.
30. Mikor nyomorúságban leszel, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára:
31. (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hagy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, amely felől megesküdt nekik.
32. Mert tudakozzál csak a régi időkről, amelyek teelőtted voltak, ama naptól fogva, amelyen az Isten embert teremtett e földre, éspedig az égnek [egyik] szélétől az égnek [másik] széléig, ha történt-e e nagy dologhoz hasonló, vagy hallatszott-e ehhez fogható?
33. Hallotta-e valamely nép a tűz közepéből szóló Istennek szavát, amiképpen hallottad te, hogy életben maradt volna?
34. Avagy próbálta-e azt Isten, hogy elmenjen [és] válasszon magának népet [valamely] nemzetség közül, kísértésekkel: jelekkel, csodákkal, haddal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral és nagy rettenetességek által, amiképpen cselekedte mindezeket tiértetek az Úr, a ti Istenetek Egyiptomban, szemeitek láttára?
35. [Csak] neked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten, [és] nincsen kívüle több!
36. Az égből hallatta veled az ő szavát, hogy tanítson téged, a földön pedig mutatta neked amaz ő nagy tüzét, és hallottad beszédét a tűz közepéből.
37. És mivel szerette a te atyáidat, és kiválasztotta az ő magvukat [is] őutánuk, és kihozott téged az ő orcájával Egyiptomból, az ő nagy erejével:
38. Hogy kiűzzön náladnál nagyobb és erősebb népeket előled, hogy bevigyen téged, és adja neked az ő földjüket örökségül, mint a mai napon van:
39. Tudd meg azért e mai napon, és vedd szívedre, hogy az Úr az Isten fent a mennyben és alant e földön, és nincsen több!
40. Tartsd meg azért az ő rendeléseit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma neked, hogy jól legyen dolgod, és a te fiaidnak teutánad, és hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked!

A keleti rész menedékvárosai

41. Akkor választa Mózes három várost a Jordánon túl napkelet felé,
42. Hogy oda fusson a gyilkos, aki nem akarva gyilkolta meg az ő felebarátját, aki azelőtt nem gyűlölte vala, és hogy életben maradjon, ha befutott valamelyikbe e városok közül.
43. Tudniillik Becert a pusztában, a sík földön a Rúben [fiainak], Rámótot Gileádban a Gád [fiai]nak, és Gólánt Básánban a Manassé [fiainak].
44. Ez pedig a törvény, amelyet Mózes adott az Izrael fiai elé.
45. Ezek a bizonyságtételek, a rendelések és a végzések, amelyeket szóla Mózes Izrael fiainak, mikor Egyiptomból kijöttek vala.
46. A Jordánon túl a völgyben, Bet-Peórnak átellenében, Szihonnak, az emoreusok királyának földjén, aki lakozik vala Hesbonban, akit megvert vala Mózes az Izrael fiaival egyben, mikor Egyiptomból kijöttek vala.
47. És elfoglalák az ő földjét, és Ógnak, Básán királyának földjét, az emoreusok két királyáét, akik a Jordánon túl [laknak vala] napkelet felől.
48. Aróertől fogva, mely az Arnon patakjának partján van, a Sion hegyéig, amely a Hermon;
49. És az egész síkságot a Jordánon túl napkelet felé, a síkság tengeréig, a Piszga[-hegy] aljáig.