Pál hirdeti arra való isteni elhívatását, hogy az evangéliumot a pogányoknak prédikálja, és könyörög hitben való erősödésükért

1. Ezért [vagyok] én, Pál, a Krisztusnak foglya tiértetek, a pogányokért;
2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nekem adott a ti érdeketekben,
3. Hogy [tudniillik] kijelentés útján ismertette meg velem a titkot aszerint, amint az előbb megírám röviden,
4. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől,
5. Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:
6. Hogy [tudniillik] a pogányok örököstársak, és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által,
7. Amelynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nekem az ő hatalmának munkája szerint.
8. Nekem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;
9. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által
10. Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége,
11. Amaz örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban,
12. Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk [Istenhez] az őbenne való hit által.
13. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én tiértetek való nyomorúságaim miatt, amelyek nektek dicsőségetekre vannak!
14. Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
15. Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,
16. Hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben;
17. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
18. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága [az Isten jóvoltának],
19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy [ekképpen] beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mibennünk munkálkodó erő szerint,
21. Annak legyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkönörökké. Ámen.