Intés szent életre

1. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek,
2. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul.
3. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék tiközöttetek, amint szentekhez illik,
4. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.
5. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
6. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira!
7. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek;
8. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai, úgy járjatok
9. (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
10. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
11. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat,
12. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, éktelen dolog csak mondani is.
13. Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, ami napvilágra jő, világosság.
14. Annak okáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog teneked a Krisztus!
15. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
16. Áron is megvegyétek az alkalmasságot, mert a napok gonoszok.
17. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata.
18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
19. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban, és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak,
20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk, Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
21. Engedelmesek [legyetek] egymásnak Isten félelmében!

Házastársak kötelességei

22. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak,
23. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
24. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is [engedelmesek legyenek] férjüknek mindenben.
25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért,
26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által,
27. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
28. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket! Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
29. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat;
30. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók.
31. Annak okáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
32. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
33. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig [meglássa], hogy félje a férjét.