Izráel a Sinai hegyénél

1. A harmadik hónapban azután, hogy kijöttek vala Izrael fiai Egyiptom földjéről, azon a napon érkezének a Sínai-pusztába.
2. Refidimből elindulván érkezének a Sínai-pusztába, és táborba szállának a pusztában; a heggyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izrael.
3. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób háza népének, és ezt add tudtára az Izrael fiainak:
4. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket.
5. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész föld.
6. És lesztek ti nekem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak.
7. Elméne azért Mózes, és egybehívá a nép véneit, és eleikbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala neki az Úr.
8. És az egész nép egy akarattal felele, és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét.
9. És monda az Úr Mózesnek: Íme, én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép, mikor beszélek veled, és higgyenek neked mindörökké. És elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét.

Előkészület a törvény meghallgatására

10. Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez, és szenteld meg őket ma meg holnap, és hogy mossák ki az ő ruháikat,
11. És legyenek készek harmadnapra, mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai-hegyre.
12. És vess határt a népnek körös-körül, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek, s még a szélét se érintsétek; mindaz, ami a hegyet érinti, halállal haljon meg!
13. Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg vagy nyíllal nyilaztassék le; akár barom, akár ember, ne éljen! Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre.
14. Leszálla azért Mózes a hegyről a néphez, és megszentelé a népet, és megmosák az ő ruháikat.
15. És monda a népnek: Legyetek készen harmadnapra; asszonyhoz ne közelítsetek.

Isten megjelenik a Sinai hegyén

16. És lőn harmadnapon virradatkor, mennydörgések, villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen és igen erős kürtzengés, és megrémüle mind az egész táborbeli nép.
17. És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe, és megállának a hegy alatt.
18. Az egész Sínai-hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben, és felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala.
19. És a kürt szava mindinkább erősödik vala; Mózes beszél vala, és az Isten felel vala neki hangosan.
20. Leszálla tehát az Úr a Sínai-hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig felméne.
21. És monda az Úr Mózesnek: Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre az Urat látni, mert közülük sokan elhullanak.
22. És a papok is, akik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magukat, hogy reájuk ne rontson az Úr.
23. Mózes pedig monda az Úrnak: Nem jöhet fel a nép a Sínai-hegyre, mert te [magad] intettél minket, mondván: Vess határt a hegy körül, és szenteld meg azt.
24. De az Úr monda neki: Eredj, menj alá, és jöjj fel te, és Áron is veled; de a papok és a nép ne törjenek előre, hogy feljöjjenek az Úrhoz, hogy reájuk ne rontson.
25. Aláméne azért Mózes a néphez, és megmondá nekik.