Mózes születése

1. És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú, és Lévi leányt vőn feleségül.
2. És fogada méhében az asszony, és fiat szüle; és látá, hogy szép az, és rejtegeté három hónapig.
3. De mikor tovább nem rejtegetheté, szerze annak egy gyékényládácskát, és bekené azt gyantával és szurokkal, s beletevé a gyermeket, és letevé a folyóvíz szélén a sás közé.
4. Az ő nénje pedig megáll vala távolról, hogy megtudja, mi történik vele.

Mózes csudálatos megmenekülése és neveltetése

5. És aláméne a fáraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgálóleányai pedig járkálnak vala a víz partján. És meglátá a ládácskát a sás között, s elküldé az ő szolgálóleányát, és kihozatá azt.
6. És kinyitá, és látá a gyermeket; és íme, egy síró fiú. És könyörüle rajta, és monda: A héberek gyermekei közül való ez.
7. Az ő nénje pedig monda a fáraó leányának: Elmenjek-e, s hívjak-e egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa neked a gyermeket?
8. És a fáraó leánya monda neki: Eredj el! Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját.
9. És monda neki a fáraó leánya: Vidd el ezt a gyermeket, és szoptasd fel nekem, és én megadom a te jutalmadat. És vevé az asszony a gyermeket, és szoptatá azt.
10. És felnevekedék a gyermek, és vivé őt a fáraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondá: Mert a vízből húztam ki őt.
11. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atyjafiaihoz, és látá az ő nehéz munkájukat, s látá, hogy egy egyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyjafiai közül.
12. Mikor ide-oda tekinte, és látá, hogy senki sincs, agyonüté az egyiptombelit, és elrejté azt a homokba.
13. Másnap is kiméne, és íme, két héber férfi veszekedik vala. És monda annak, aki bűnös vala: Miért vered a te atyádfiát?
14. Az pedig monda: Kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mirajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az egyiptomit? Mózes pedig megfélemlék, és monda: Bizony, kitudódott a dolog.

Mózes futása és házassága

15. A fáraó is meghallá azt a dolgot, és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a fáraó elől, és lakozék Midián földjén; leüle pedig [egy] kútnál.
16. Midián papjának pedig hét leánya vala, és odamenének, és [vizet] húzának és telemerék a vályúkat, hogy megitassák atyjuknak juhait.
17. A pásztorok is odamenének, és elűzék őket. Mózes pedig felkele, és segítséggel lőn nekik, és megitatá juhaikat.
18. Mikor atyjukhoz, Réhuelhez menének, monda ez: Mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek?
19. Ők pedig mondának: Egy egyiptombeli férfi oltalmaza minket a pásztorok ellen, annak felette [vizet] is húzott nekünk, és megitatta a juhokat.
20. S monda leányainak: És hol van ő? Miért hagytátok ott azt a férfit? Hívjátok el, hogy egyék kenyeret.
21. És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon e férfiúnál, és ez feleségül adá Mózesnek az ő leányát, Cipporát.
22. És fiat szüle ez, és nevezé nevét Gersomnak, mert mondá: Jövevény voltam az idegen földön.
23. És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala, és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.
24. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.
25. És megtekinté Isten az Izrael fiait, és gondja vala rájuk Istennek.