Ötödik csapás: dögvész

1. És monda az Úr Mózesnek: Menj a fáraóhoz és beszélj vele: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem.
2. Mert ha nem akarod elbocsátani, és tovább is tartóztatod őket,
3. Íme, az Úr keze lészen a te mezei barmaidon, lovakon, szamarakon, tevéken, ökrökön és juhokon; igen nagy döghalál.
4. De különbséget tesz az Úr az Izrael barmai között és Egyiptom barmai között, és mindabból, ami Izrael fiaié, egy sem vész el.
5. Időt is hagya az Úr, mondván: Holnap cselekszi az Úr ezt a dolgot a földön.
6. Meg is cselekedé az Úr ezt a dolgot másodnapon, és elhulla Egyiptomnak minden barma, de az Izrael fiainak barma közül egy sem hullott el.
7. El is külde a fáraó, és íme, egy sem hullt vala el az izraeliták barma közül; de a fáraó szíve kemény maradt, és nem bocsátá el a népet.

Hatodik csapás: hólyagos fekély (fekete himlő)

8. Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemencehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a fáraó szeme láttára,
9. Hogy porrá legyen Egyiptomnak egész földjén, s emberen és barmon hólyagosan fakadó fekéllyé legyen Egyiptomnak egész földjén.
10. Vevének azért kemencehamut, és a fáraó elé állának, és Mózes az ég felé szórá azt; és lőn az emberen és barmon hólyagosan fakadó fekély.
11. És az írástudók nem állhatnak vala Mózes előtt a fekély miatt, mert fekély vala az írástudókon, s mind az egyiptombelieken.
12. De az Úr megkeményíté a fáraó szívét, és nem hallgata reájuk, amint megmondta vala az Úr Mózesnek.

Hetedik csapás: jégeső

13. És monda az Úr Mózesnek: Kelj fel reggel, és állj a fáraó eleibe, és mondd neki: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem.
14. Mert ezúttal minden csapásomat reábocsátom a te szívedre, a te szolgáidra és a te népedre azért, hogy megtudd, hogy nincs énhozzám hasonló az egész földön.
15. Mert ha most kinyújtanám kezemet, és megvernélek téged és a te népedet döghalállal, akkor kivágattatnál a földről.
16. Ámde azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam neked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
17. Ha tovább is feltartóztatod az én népemet, és nem bocsátod el őket:
18. Íme, holnap ilyenkor igen nagy jégesőt bocsátok, amelyhez hasonló nem volt Egyiptomban az naptól fogva, hogy fundáltatott, mind ez ideig.
19. Most annak okáért küldj el, hajtasd be barmaidat és mindenedet, valamid a mezőn van; minden ember és barom, amely a mezőn találtatik és házba nem hajtatik, jégeső szakad arra, és meghal.
20. Aki a fáraó szolgái közül az Úr beszédétől megfélemedék, szolgáit és barmait házakba futtatá.
21. Aki pedig nem törődék az Úr beszédével, szolgáit és barmát a mezőn hagyá.
22. Az Úr pedig monda Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az égre, hogy legyen jégeső Egyiptom egész földjén az emberre, baromra és a mező minden füvére, Egyiptom földjén.
23. Kinyújtá azért Mózes az ő vesszejét az égre, az Úr pedig mennydörgést támaszta és jégesőt, és tűz szálla le a földre, és jégesőt bocsáta az Úr Egyiptom földjére.
24. És lőn jégeső, és a tűz egymást éré az igen nagy jégeső közt, amelyhez hasonló nem volt az egész Egyiptom földjén, mióta nép lakja.
25. És elveré a jégeső egész Egyiptom földjén mindazt, ami a mezőn vala, embertől baromig; a mező minden füvét is elveré a jégeső, és a mező minden fáját is egyberontá.
26. Csak a Gósen földjén, hol Izrael fiai valának, nem volt jégeső.
27. A fáraó pedig elkülde, és hívatá Mózest és Áront, és monda nekik: Vétkeztem ezúttal, az Úr az igaz, én pedig és az én népem gonoszok vagyunk.
28. Imádkozzatok az Úrhoz, hogy legyen elég a mennydörgés és jégeső, és akkor elbocsátlak titeket, és nem maradtok tovább.
29. Mózes pedig monda neki: Mihelyt kimegyek a városból, felemelem kezeimet az Úrhoz; megszűnnek a mennydörgések és nem lesz többé jégeső, hogy megtudd, hogy az Úré a föld.
30. De tudom, hogy te és a te szolgáid még nem féltek az Úr Istentől.
31. A len pedig és az árpa elvereték, mert az árpa kalászos, a len pedig bimbós vala.
32. De a búza és a tönköly nem vereték el, mert azok késeiek.
33. És kiméne Mózes a fáraótól a városból, és felemelé kezeit az Úrhoz, és megszűnének a mennydörgések s a jégeső, és eső sem ömlik vala a földre.
34. Amint látá a fáraó, hogy megszűnék az eső, meg a jégeső, és a mennydörgés, ismét vétkezék, és megkeményíté szívét ő és az ő szolgái.
35. És kemény maradt a fáraó szíve, és nem bocsátá el az Izrael fiait, amint megmondotta vala az Úr Mózes által.