Ezékiel próféta könyve

Károli Gáspár fordítás

Fejezetcímek

Ezékiel könyve
Ezékiel próféta könyve

1. fejezet

1-28 Az Úr dicsőségének megjelenése a Kérubokon

2. fejezet

1-10 Ezékiel prófétálni küldetik

3. fejezet

1-11 Isten levelet ád a prófétának, hogy egye meg
12-15 Ezékiel elragadtatik
16-21 Ezékiel Izráel háza felett őrállóul rendeltetik
22-27 Ismét látja a próféta az Úr dicsőségét

4. fejezet

1-17 Jeruzsálem megszállásának kiábrázolása

5. fejezet

1-17 Isten büntetése Jeruzsálem városán

6. fejezet

1-14 A bálványozó ország elpusztulása

7. fejezet

1-27 Isten rettenetes büntetései Izráelen

8. fejezet

1-18 A próféta Jeruzsálembe ragadtatik és látja a templomban a bálványimádás utálatosságait

9. fejezet

1-11 Nagy csapás Jeruzsálemen, a hívek megtartatnak

10. fejezet

1-22 Isten dicsősége a Kérubokon

11. fejezet

1-25 Júda fejedelmeinek büntetése, a száműzöttek vígasztalása

12. fejezet

1-28 A királynak és népének fogságra vitelét jelképekkel ábrázolja, és a jövendölés gyors teljesedését hirdeti

13. fejezet

1-23 Jövendölés a hamis próféták és prófétanők ellen

14. fejezet

1-11 Bálványimádók nem nyernek feleletet Istentől kérdéseikre
12-23 Jeruzsálem büntetését már a legkegyesebbek közbenjárása sem fordíthatja el

15. fejezet

1-8 A haszontalan venyige

16. fejezet

1-63 Jeruzsálem hűtlensége, büntetése és újra felvétetése

17. fejezet

1-24 Találós mese a Dávid családjának jelenéről és jövőjéről

18. fejezet

1-20 Kinek-kinek csak a saját bűnéért kell meghalni
21-32 Az Úr gyönyörködik a bűnösök megtérésében

19. fejezet

1-14 Izráel gyászoló anya-oroszlán, kitépett szőlőtő

20. fejezet

1-29 Izráel engedetlensége a múltban és a jelenben
30-44 Ítélet és igéret
45-49 Káldeusok kardja a zsidók és ammoniták ellen

21. fejezet

1-32 Folytatás

22. fejezet

1-31 Jeruzsálem bűnei és büntetései

23. fejezet

1-21 Izráel és Júda paráználkodása a pogányokkal
22-49 Az Isten iránti hűtlenség büntetése

24. fejezet

1-27 Jeruzsálem romlása a forró fazékkal és Ezékiel feleségének halálával példáztatik

25. fejezet

1-7 Jövendölés az Ammoniták ellen
8-11 Jövendölés a Moábiták ellen
12-14 Jövendölés az Edomiták ellen
15-17 Jövendölés a Filiszteusok ellen

26. fejezet

1-21 Prófétál Tírusz elpusztulása felől

27. fejezet

1-36 Gyászének Tírusz felett

28. fejezet

1-19 Tírusz királya ellen
20-24 Sidon romlása
25-26 Izráel bátorságos nyugalma

29. fejezet

1-21 Egyiptom ellen

30. fejezet

1-26 Nabukodonozor összetöri Egyiptom hatalmát, szövetségeseit és királyát

31. fejezet

1-18 Egyiptom királya éppen úgy levettetik, mint Assiria királya

32. fejezet

1-32 Az egyiptomiaknak éppen úgy, mint a többi népeknek, a koporsóba (sírba) kell szállni

33. fejezet

1-9 Az őrállók kötelességéről
10-20 Isten jósága és igazságossága
21-29 Hír Jeruzsálem romlásáról
30-33 Új feddő beszéd

34. fejezet

1-10 Jövendölés a hűtlen pásztorok ellen
11-22 Az Úr maga fogja legeltetni juhait és ítéletet tesz köztük
23-31 Az egy igaz Pásztor igértetik a Dávid családjából

35. fejezet

1-15 Jövendölés Edom ellen

36. fejezet

1-15 Izráel megváltása
16-32 Új szív igérete
33-38 Áldott ország igérete

37. fejezet

1-14 Izráel feltámadása
15-28 Izráel újra-egyesülése

38. fejezet

1-23 Jövendölés Gógnak Izráel földére leendő betöréséről és vereségéről

39. fejezet

1-29 Folytatása a Góg romlásáról szóló jövendölésnek

40. fejezet

1-49 Látomás az új templom felől. Pitvarai, kapui, tornácai

41. fejezet

1-26 A templom belsejének leírása

42. fejezet

1-20 A templom melléképületei és nagysága

43. fejezet

1-27 Az új templom dicsősége

44. fejezet

1-31 Az új templom papjairól

45. fejezet

1-8 Külön föld a szenthely, a papok, a léviták és a fejedelem számára
9-17 A fejedelem áldozatának mértéke
18-25 Az áldozatok törvénye

46. fejezet

1-15 Fejedelem áldozatai
16-18 Fejedelem ajándékozásai az ő örökségéből
19-24 Az áldozatok konyhái

47. fejezet

1-12 A templomból kifolyó áldásdús víz
13-23 Az ország határai

48. fejezet

1-29 Az ország felosztása
30-35 A szent város terjedelme és kapuinak nevei